Uit de rechts­zaal Ver­dach­ten en ge­tui­gen ge­hoord in Po­wak­ka-mis­han­de­lings­zaak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Mar­ven O, die sa­men met Hen­drik S ver­dacht wordt van het mis­han­de­len van en­ke­le per­so­nen in Po­wak­ka op 15 no­vem­ber vo­rig jaar, ver­klaar­de gis­te­ren dat de aan­ge­vers over bei­de zij­den van de weg lie­pen, waar­door hij niet goed kon rij­den. Om­dat het vrij don­ker was op de weg, reed hij met bright licht, waar­voor de aan­ge­vers hem uit­schol­den. Mar­ven O stop­te zijn au­to, waar­na de men­sen hem heb­ben aan­ge­val­len. Hij pak­te een knup­pel toen ze op hem af­kwa­men. De men­sen gin­gen ook op Hen­drik S af, die zich pro­beer­de te ver­de­di­gen met een eind hout.

Twee agen­ten zijn gis­te­ren ook ge­hoord. Ze wa­ren in eer­ste in­stan­tie als ver­dach­ten aan­ge­merkt en aan­ge­hou­den, maar de rech­ter-com­mis­sa­ris heeft hen in vrij­heid ge­steld. Ze ken­nen Hen­drik S met wie ze eer­der op de dag sa­men wa­ren ge­weest. Vol­gens een van de agen­ten reed hij sa­men met zijn col­le­ga ach­ter de wa­gen van de ver­dach­ten. Op een ge­ge­ven mo­ment merk­te hij op dat het dek­sel van een ijs­box op straat kwam te val­len uit de wa­gen voor hem, zon­der dat de be­stuur­der het door­had. De agent stop­te en raap­te het dek­sel op en heeft dat in zijn au­to ge­zet. Hij reed toen rus­tig over de weg, maar merk­te iets ver­der een druk­te op straat. Hij stop­te en sa­men met zijn col­le­ga stap­te hij uit op de plaats die geen goe­de ver­lich­ting had. Vol­gens de agent was er op dat mo­ment een ge­vecht waar­bij Hen­drik S zich pro­beer­de te ver­de­di­gen. Mar­ven O is toen naar de po­li­tie­man en zijn col­le­ga ge­rend. De agen­ten had­den waar­schu­wings­scho­ten ge­lost om de vech­ten­de per­so­nen op an­de­re ge­dach­ten te bren­gen. Vol­gens hen gil­de een van de man­nen nog dat hij niet bang was voor de po­li­tie. De agen­ten had­den twee van de man­nen die aan­val­lend be­zig wa­ren naar de ver­dach­ten, staan­de ge­hou­den.

Op 5 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.