Ken­nisKring or­ga­ni­seert dis­cus­sie over ruim 2 mil­jard aan le­nin­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ken­nisKring (KK) heeft ken­nis ge­no­men van al­le be­zoe­ken en in­ten­ties van de af­ge­lo­pen we­ken en maan­den van in­ter­na­ti­o­na­le fi­nan­cie­rings­in­stel­lin­gen, die Su­ri­na­me kre­die­ten of le­nin­gen wil­len ver­strek­ken. Er is hier­over een dis­cus­sie­avond, van­avond om 20.00 uur in het Lal­la Rookh­ge­bouw met als the­ma IMF-ISDBEIB-CDB-IDB; hoe ver­der met de­ze fi­nan­ci­ë­le in­stel­lin­gen? De gast­spre­kers Jim Rasam, pro­ject-di­rec­tor Trust­bank Ama­nah, Anand Bi­ha­rie, be­drijfs­eco­noom en An­war Lal­mo­ha­med, al­ter­na­te gover­nor IsDB zul­len hun vi­sie ge­ven over de fi­nan­ci­ë­le ont­wik­ke­lin­gen.

Ken­nisKring-le­den, -gas­ten en de me­dia zul­len al­le ruim­te krij­gen met de gast­spre­kers in dis­cus­sie te gaan. Met de­ze re­cen­te maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen hoopt Ken­niskring hier­mee een bij­dra­ge te le­ve­ren de sa­men­le­ving te in­for­me­ren. Eco­no­men, oud-des­kun­di­gen en po­li­ti­ci die bij vo­ri­ge tran­ches be­trok­ken wa­ren, blij­ken we­der­om gro­te ver­ant­woor­de­lijk­he­den te wor­den ge­ge­ven voor de aan­wen­ding van de­ze mid­de­len. Ken­niskring heeft ge­meend des­kun­di­gen uit te no­di­gen die met de­ze in­stel­lin­gen wer­ken en of een kijk heb­ben hoe om te gaan met al dit ka­pi­taal voor waar­ach­ti­ge ont­wik­ke­lin­gen.

On­der an­de­re stelt Ken­nisKring dat er een link ge­legd moet wor­den met ex­port en pro­duc­tie en de af­na­me aan als­ook van ve­le pro­duc­tie­be­drij­ven, die de af­ge­lo­pen de­cen­nia het hoofd niet bo­ven wa­ter heb­ben kun­nen hou­den en de fa­brie­ken ge­slo­ten heb­ben. Nu heb­ben we we­der­om de In­ter Ame­ri­can De­vel­op­ment Bank (IDB), het IMF met al­vast USD 478 mil­joen, de Ca­rib­bean De­vel­op­ment Bank (CDB) de Isla­mic De­vel­op­ment Bank (IsDB) die sa­men meer dan 2 mil­jard US$ aan­bie­den voor ont­wik­ke­ling.

Is Su­ri­na­me in staat de­ze mid­de­len te mo­ni­to­ren en aan te wen­den voor duur­za­me pro­duc­tie­sec­to­ren.

De­ze avond is toe­gan­ke­lijk voor net­werk­le­den van Ken­nisKring van de over­heid, het pu­blie­ke en pri­va­te be­drijfs­le­ven en voor ove­ri­ge be­lang­stel­len­den. De toe­gang kent een bij­dra­ge. De Ken­nisKring is een vrij­wil­li­ge net­werk­kring van top­ka­der uit de aca­de­mi­sche, over­heid- en bu­si­ness com­mu­ni­ty. Door re­gu­lier in­zich­ten, in­for­ma­ties en ont­wik­ke­lin­gen over ac­tu­eel po­li­tie­ke en so­ci­aal­eco­no­mi­sche vraag­stuk­ken op zo­wel lo­kaal, re­gi­o­naal als mon­di­aal ni­veau met el­kaar uit te uit­wis­se­len, moe­ten KK­mem­bers in staat zijn hun in­di­vi­du­e­le en groeps­be­lan­gen be­ter in te schat­ten en rich­ting te ge­ven. Ken­nisKring is een in­stru­ment om door mid­del van con­tact­leg­ging de ex­per­ti­se van elk net­werk­lid te le­ren ken­nen, en het net­werk als bron te han­te­ren voor spe­ci­fie­ke ex­per­ti­se om per­soon­lijk of maat­schap­pe­lijk voor­deel te be­ha­len. KK kent geen be­stuur, geen pen­nin­gen, doch vraagt een vrij­wil­li­ge (ver­plich­te) bij­dra­ge van mi­ni­maal SRD 20 aan de gas­ten ter dek­king van de kos­ten van de avond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.