SOZAVO-mi­nis­ter be­zocht Po­wak­ka

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – “Elk ge­bied is weer an­ders en zal dat­ge­ne dat geldt voor een be­paald ge­bied, niet hoe­ven te gel­den voor een an­der deel van het land”, bracht de mi­nis­ter van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting (SOZAVO), Jo­an Do­go­jo, op 2 ok­to­ber 2016, naar vo­ren tij­dens een werk­be­zoek aan het in­heem­se dorp Po­wak­ka in het dis­trict Pa­ra. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van SOZAVO in een pers­be­richt.

Mi­nis­ter Do­go­jo riep de be­vol­king op om niet te wan­ho­pen, “on­danks we le­ven in een fi­nan­ci­ë­le en eco­no­mi­sche moei­lij­ke pe­ri­o­de”. Dit is niet het mo­ment om te wan­ho­pen, om­dat de pre­si­dent een aan­tal per­spec­tie­ven heeft ge­pre­sen­teerd tij­dens zijn jaar­re­de. Er zijn di­ver­se pro­duc­tie-ver­ho­gen­de maat­re­ge­len ge­trof­fen of in voor­be­rei­ding, om de ver­dien­ca­pa­ci­teit van het land te ver­ho­gen.

De mi­nis­ter be­na­druk­te dat niets ge­wij­zigd is aan de be­lof­te van pre­si­dent De­si Bou­ter­se dat er ge­werkt zal wor­den voor de so­ci­aal zwak­ke­ren bin­nen de sa­men­le­ving. “De si­tu­a­tie lijkt een beet­je on­rus­tig, maar dat geeft niet. Er wordt dag en nacht ge­werkt om de si­tu­a­tie te ver­an­de­ren”, sprak de mi­nis­ter de dor­pe­lin­gen moed in.

De be­wo­ners kre­gen ant­woord op vra­gen van de mi­nis­ter en haar de­le­ga­tie over pro­ce­du­res om in aan­mer­king te ko­men voor fi­nan­ci­ë­le bij­stand, Ba­sis­zorg­ver­ze­ke­rings­pas, Al­ge­me­ne Ou­de­dags­voor­zie­ning (AOV), Al­ge­me­ne Kin­der­bij­slag (AKB), school­ma­te­ri­aal­kos­ten en SOZANET-pak­ket­ten. Mi­nis­ter Do­go­jo deed ten­slot­te de toe­zeg­ging dat ge­za­men­lijk met de dis­tricts­com­mis­sa­ris van Pa­ra, Ar­mand Ju­rel, na­ge­gaan zal wor­den waar een SOZAVOwijk­kan­toor in de om­ge­ving van Po­wak­ka ge­ves­tigd kan wor­den, zo­dat de ge­meen­schap niet hoeft af te rei­zen naar La Vi­gi­lan­tia om haar za­ken in or­de te ma­ken. De ge­meen­schap van Po­wak­ka was zeer ver­heugd met het be­zoek van de mi­nis­ter en haar de­le­ga­tie, daar het de eer­ste keer is dat een mi­nis­ter van Sozavo het dorp aan­doet om per­soon­lijk de di­ver­se so­ci­aal maat­schap­pe­lij­ke pro­ble­men waar­mee de be­wo­ners te kam­pen heb­ben, aan te ho­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.