Amers­foort koerst af op over­schot van 7 mil­joen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMERS­FOORT - De ge­meen­te Amers­foort ste­vent dit jaar af op een be­gro­tings­over­schot van 7 mil­joen eu­ro. De mee­val­ler is voor­al te dan­ken aan zui­nig ope­re­ren in het so­ci­aal do­mein en een on­ver­wacht gro­te bij­dra­ge uit het Ge­meen­te­fonds. De zon­ni­ge fi­nan­ci­ë­le voor­uit­zich­ten staan te le­zen in de Zo­mer­rap­por­ta­ge 2016. De tus­sen­stand is een uit­vloei­sel van de pe­ri­o­de waar­in het suk­ke­len­de Amers­foort vo­rig jaar tij­de­lijk on­der pro­vin­ci­aal toe­zicht werd ge­steld. Om de ge­meen­te­raad niet op­nieuw voor vol­don­gen fei­ten te plaat­sen, rap­por­teert het col­le­ge voort­aan half­jaar­lijks over de stand van de be­gro­ting. Hal­ver­we­ge het jaar blij­ken de uit­ga­ven in het so­ci­aal do­mein - de zorg­ta­ken die het rijk in 2015 over­he­vel­de naar de ge­meen­te - mee te val­len. Amers­foort ver­wacht aan het eind van het jaar 4,6 mil­joen eu­ro over te hou­den op de ver­schil­len­de on­der­de­len. Al­leen de jeugd­zorg pakt fors duur­der (2,2 mil­joen) uit dan voor­zien. De be­gro­tings­kas wordt ver­der ge­spekt door een ho­ge­re uit­ke­ring uit het Ge­meen­te­fonds. Amers­foort ont­ving 4,8 mil­joen eu­ro meer dan waar­op de re­ken­mees­ters op het stad­huis had­den ge­re­kend. Te­gen­val­lers zijn er ook vol­gens de fi­nan­cie­le prog­no­se. Be­hal­ve de ex­tra uit­ga­ven voor jeugd­zorg, komt ook de so­ci­a­le dienst geld te­kort. Het aan­tal in­wo­ners met een bij­stands­uit­ke­ring stijgt dit jaar har­der dan voor­zien. Amers­foort on­der­vindt vol­gens ei­gen zeg­gen ook nog steeds de na­de­len van een ach­ter­haal­de ver­deel­sleu­tel van uit­ke­rings­gel­den, die de over­heid nog steeds toe­past. Een uit­spraak van de Ho­ge Raad over het ver­bod op btw-af­trek van het leer­lin­gen­ver­voer, kost de ge­meen­te 1, 1 mil­joen eu­ro. Het sa­ne­ren van bouw­grond aan de Nij­ver­heids­weg-Noord be­te­kent een on­voor­zie­ne kos­ten­post van 1,8 mil­joen eu­ro. Tot slot be­gint ook het lan­ge uit­stel van de sloop van het ou­de zie­ken­huis Lich­ten­berg in het Berg­kwar­tier fi­nan­ci­eel zijn tol te ei­sen. Het col­le­ge meldt een na­de­lig sal­do van 1,1 mil­joen door ex­tra ren­te- en plan­kos­ten. On­der de streep denkt het ge­meen­te­be­stuur uit­ein­de­lijk een slor­di­ge 7 mil­joen eu­ro over te hou­den op de ge­raam­de uit­ga­ven voor 2016. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.