Ere­di­vi­sie mo­ge­lijk op de schop

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In Zeist wor­den de­ze week ge­sprek­ken ge­voerd over ver­be­ter­pun­ten van de Ere­di­vi­sie, Ju­pi­ler Le­a­gue en KNVB Be­ker. Er gaat mo­ge­lijk het een en an­de­re ver­an­de­ren.

Mar­ke­teer Chris Woerts geeft in zijn plan ‘Je toe­komst be­paal je zelf’ en­ke­le aan­be­ve­lin­gen. De KNVB vroeg hem om na te den­ken over een nieu­we com­pe­ti­tie-op­zet. De Ere­di­vi­sie zou vol­gens Woerts te­rug­ge­bracht moe­ten wor­den van acht­tien naar zes­tien clubs, waar­bij twee clubs di­rect de­gra­de­ren. De play-offs op een Eu­ro­pees tic­ket wor­den af­ge­schaft en de com­pe­ti­tie be­gint pas op 1 sep­tem­ber, als de trans­fer­pe­ri­o­de al af­ge­lo­pen is. Tij­dens de eer­ste sei­zoens­helft zal er ook ge­speeld moe­ten wor­den tij­dens kerst en Nieuw­jaar. Ver­vol­gens is er een win­ter­stop en de twee­de sei­zoens­helft zal op 1 fe­bru­a­ri wor­den aan­van­gen.

Ook pleit Woerts dat al­le clubs op de­zelf­de on­der­grond moe­ten spe­len, of al­le­maal op kunst­gras of al­le­maal op na­tuur­gras. Daar­naast moe­ten al­le Ere­di­vi­sie-clubs een sta­di­on heb­ben met een ca­pa­ci­teit van mi­ni­maal 10.000, waar­bij ge­pro­mo­veer­de clubs een jaar krij­gen om het sta­di­on waar no­dig aan te pas­sen. De strijd om de Johan Cruijff Schaal, die tra­di­ti­o­neel in de Amsterdam Are­nA wordt af­ge­werkt, moet vol­gens Woerts in het bui­ten­land ge­speeld wor­den. Als daar­voor geen ge­schik­te lo­ca­tie wordt ge­von­den, dan zal de wed­strijd in het sta­di­on van de lands­kam­pi­oen wor­den af­ge­werkt.

(Go­al)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.