In­ter Ja­kin laat du­re pun­ten lig­gen

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – In­ter Ja­kin heeft du­re pun­ten la­ten lig­gen in de strijd om een plaats in de fi­na­le­ron­de van de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het team had de kans om dich­ter­bij de top vier te ko­men, maar er moest eerst ge­won­nen wor­den van Gi­ants, dat heel slecht pres­teert en op de voor­laat­ste plaats staat. In­ter Ja­kin ging ver­ras­send on­der­uit met 8­5. De ver­lie­zer staat hier­door op de zes­de plaats met acht­tien pun­ten uit veer­tien wed­strij­den, ter­wijl de win­naar tien pun­ten heeft. In­ter Ja­kin kreeg het bij­zon­der las­tig te­gen een strijd­lus­ti­ge Gi­ants. Ja­son Kasan­red­jo maak­te de 1­0 in de zes­de mi­nuut voor In­ter Ja­kin, maar het duur­de niet lang voor­dat de te­gen­stan­der de ach­ter­stand wist om te zet­ten in een voor­sprong. In de elf­de mi­nuut maak­te Che­ra­no Bruin­hart de 1­1 en twee mi­nu­ten la­ter zorg­de ook hij voor de 2­1. In­ter Ja­kin zou het niet daar­bij la­ten en voer­de de druk op. In de zes­ tien­de mi­nuut was Vi­kash Ma­ha­bier ver­ant­woor­de­lijk voor de 2­2 en twee mi­nu­ten la­ter schoot hij de 3­2 bin­nen voor zijn team. Met de­ze sco­re gin­gen de teams rus­ten. In­ter Ja­kin zou bin­nen een mi­nuut na rust we­der­om tot sco­ren ko­men, toen Kasan­red­jo de 4­2 maak­te. Het leek er­op dat het al voor­bij was voor Gi­ants, maar dit team toon­de veer­kracht. In de 29ste mi­nuut maak­te Ti­mithy Gam­bier de 4­3 en in de 32ste mi­nuut was Mi­la­no Schols­berg tref­ze­ker: 4­4. Gi­ants zou zelfs een 5­4 voor­sprong ne­men, toen Bruin­hart in de 37ste mi­nuut tref­ze­ker was. In­ter Ja­kin gooi­de al­les in de aan­val, waar­door er ope­nin­gen ont­ston­den in de ach­ter­hoe­de. Hier­van maak­te Gi­ants goed ge­bruik. Ben­ja­min Sa­ling scoor­de twee keer, ter­wijl Ray­del Ram­per­tap nog een keer scoor­de voor Gi­ants, waar­door de sco­re op 8­4 kwam. Sa­ling maak­te in de laat­ste mi­nu­ten een ei­gen­doel­punt en be­paal­de de eind­stand op 8­5.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.