Phar­ming ziet ver­koop Ru­co­nest flink stij­gen

Times of Suriname - - ECONOMIE -

LEI­DEN - De in­kom­sten uit de ver­koop van het mid­del Ru­co­nest van Phar­ming zijn in de eer­ste acht maan­den van dit jaar met 11 pro­cent ge­ste­gen tot 6,2 mil­joen eu­ro. Dat meld­de Phar­ming in een up­da­te voor­af­gaand aan de bui­ten­ge­wo­ne aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring op woens­dag.

Op die ver­ga­de­ring zal de aan­koop door Phar­ming van de com­mer­ci­ë­le rech­ten van Ru­co­nest in Noord-Ame­ri­ka van sa­men­wer­kings­part­ner Va­le­ant en een ka­pi­taal­ver­gro­ting op de agen­da staan. Met de up­da­te over de eer­ste acht maan­den wil Phar­ming de aan­deel­hou­ders een dui­de­lijk beeld ge­ven over de si­tu­a­tie bij het be­drijf.

Phar­ming meld­de dat de ver­koop van Ru­co­nest in de VS met 28 pro­cent is toe­ge­no­men in de eer­ste acht maan­den. Het be­drijf ver­wacht dat de ver­ko­pen in de rest van dit jaar zul­len stij­gen, net als de bru­to­winst. De in­ves­te­rin­gen in on­der­zoek en ont­wik­ke­lin­gen ne­men ge­lei­de­lijk ver­der toe. Phar­ming denkt dat in 2017 het be­drijf ope­ra­ti­o­neel winst­ge­vend zal zijn.

In de pe­ri­o­de tot en met au­gus­tus van dit jaar be­droeg de bru­to­winst 4,7 mil­joen eu­ro, met een to­ta­le om­zet van 7,7 mil­joen eu­ro. In de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der was dit res­pec­tie­ve­lijk 3,8 mil­joen en 7,1 mil­joen eu­ro.

Top­man Sij­men de Vries liet te­gen AFN we­ten dat hij ver­wacht dat de om­zet uit Ru­co­nest nog ster­ker zal stij­gen als de rech­ten in ei­gen hand ko­men, om­dat de ver­koop­in­span­nin­gen dan wor­den ver­groot. Phar­ming zal de aan­koop fi­nan­cie­ren door een com­bi­na­tie van schuld­pa­pier en de uit­gif­te van nieu­we aan­de­len, met een to­ta­le waar­de van 80 tot 100 mil­joen dol­lar. De Vries gaf aan het vol­ste ver­trou­wen te heb­ben in het sla­gen van de ka­pi­taal­ver­ho­ging.

(De Te­le­graaf/fo­to: nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.