Nyr­star ver­laagt pro­duc­tie­ver­wach­ting

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BALEN - Nyr­star heeft in het der­de kwar­taal een aan­tal niet ge­plan­de on­der­bre­kin­gen van de pro­duc­tie ge­had die een ne­ga­tie­ve in­vloed heb­ben op de ope­ra­ti­o­ne­le en fi­nan­ci­ë­le re­sul­ta­ten over de ver­slag­pe­ri­o­de. Dit heeft het me­taal­be­drijf gis­te­ren be­kend­ge­maakt.

Nyr­star voor­ziet nu dat de zink­me­taal­pro­duc­tie aan de on­der­kant van de ver­wach­tings­ran­ge van 1 tot 1,1 mil­joen ton zal lig­gen. De zink­con­cen­traat­pro­duc­tie voor 2016 is neer­waarts her­zien van 130.000 tot 160.000 ton naar 90.000 ton 110.000 ton. Nyr­star sluit niet uit dat de­ze richt­lijn nog ver­der bloot zal staan aan het mijn­bouw­ver­koop­pro­ces dat mo­men­teel aan de gang is en waar naar ver­wach­ting vóór het ein­de van het jaar nog meer ver­ko­pen zul­len wor­den aan­ge­kon­digd.

Nyr­star kamp­te bij de me­taal­ver­wer­king met moei­lij­ke weers­om­stan­dig­he­den en twee bran­den. Bij de mijn­bouw­ac­ti­vi­tei­ten was er spra­ke van een be­perk­te toe­gang tot erts­voor­ra­den.

Nyr­star meld­de gis­te­ren dat de pro­ble­men in­mid­dels zijn op­ge­lost en dat de pro­duc­tie­ni­veaus op de ves­ti­gin­gen in­mid­dels zijn ge­nor­ma­li­seerd. CEO Bill Scot­ting gaf aan dat “we ons voor de rest van het jaar 2016 en in 2017 blij­ven fo­cus­sen op de stra­te­gi­sche pri­o­ri­tei­ten om de cash flow te ver­be­te­ren door de ge­sta­ge voor­uit­gang in de ver­koop van on­ze mij­nen, de op­le­ve­ring van de Port Pi­rie Her­ont­wik­ke­ling met een aan­zien­lij­ke stij­ging van de win­sten in het voor­uit­zicht, en de voort­du­ren­de ope­ra­ti­o­ne­le ver­be­te­rin­gen en kos­ten­be­spa­rin­gen om voor­deel te ha­len uit de ster­ke­re fun­da­men­ten van de zink­markt.”

Het aan­deel Nyr­star sloor vrij­dag 2,4 pro­cent la­ger op 6,54 eu­ro. (Beurs­dui­vel/fo­to: nieuws­blad.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.