Bra­zi­li­aan­se Ar­bei­ders­par­tij zwaar af­ge­straft bij ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BRAZILIE - De link­se Ar­bei­ders­par­tij (PT) van de af­ge­zet­te pre­si­dent Dilma Rous­seff en haar voor­gan­ger Luiz Ina­cio Lu­la da Sil­va heeft zon­dag zwa­re ne­der­la­gen ge­le­den bij de eer­ste ron­de van de Bra­zi­li­aan­se ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen. In de mil­joe­nen­stad Sao Pau­lo ver­liest de Par­ti­do dos Tra­bal­ha­do­res het bur­ge­mees­ter­schap, zo blijkt uit de qua­si de­fi­ni­tie­ve re­sul­ta­ten. Met 98 pro­cent van de stem­men ge­teld, wint de recht­se bur­ge­mees­ter­kan­di­daat Joao Do­ria (PSDB) 53,42 pro­cent van de stem­men, te­gen slechts 16,88 pro­cent voor ont­slag­ne­mend PT-bur­ge­mees­ter Fer­nan­do Had­dad. “Had­dad heeft zijn ne­der­laag toe­ge­ge­ven en heeft mij ge­fe­li­ci­teerd”, al­dus Do­ria aan TV Glo­bo.

De PT leed ook gro­te ver­lie­zen in en­ke­le his­to­ri­sche bol­wer­ken. Zo wer­den de kan­di­da­ten van de par­tij slechts der­de in Sao Cae­ta­no, Gu­a­rul­hos en Sao Ber­nar­do, de stad van PT-op­rich­ter Lu­la. De par­tij le­ver­de kan­di­da­ten in 18 ste­den, en kon slechts in één stad (Rio Bran­co) de bur­ge­mees­ters­jerp be­hou­den. In de vier re­gi­o­na­le hoofd­ste­den, waar­on­der Rio de Jan­ei­ro en Sal­va­dor de Ba­hia, waar de PT geen ei­gen kan­di­da­ten had, over­leef­de geen van de kan­di­da­ten die door de PT ge­steund wer­den de eer­ste ron­de.

De af­straf­fing van de PT is goed nieuws voor de recht­se en cen­trum­recht­ste par­tij­en, die op na­ti­o­naal ni­veau de re­ge­ring vor­men van de nieu­we pre­si­dent Mi­chel Te­mer, die aan de macht kwam toen Dilma Rous­seff werd af­ge­zet. Aan­lei­ding daar­van wa­ren de be­schul­di­gin­gen dat Rous­seff met de be­gro­ting ge­sjoe­meld zou heb­ben om zo de groei­en­de te­kor­ten in cri­sis­tijd weg te mof­fe­len.

Zelf spreekt ze over een coup die door haar te­gen­stan­ders op po­ten werd ge­zet, be­doeld om een ein­de te ma­ken aan der­tien jaar heer­schap­pij van de Ar­bei­ders­par­tij. Lu­la, die in 1980 de PT op­richt­te, moet zich dan weer voor de rech­ter ver­ant­woor­den voor cor­rup­tie en het wit­was­sen van geld in het ka­der van het on­der­zoek naar het Pe­tro­bras­schan­daal.

(HLN)

De af­ge­zet­te pre­si­den­te Dilma Rous­seff van de link­se ar­bei­ders­par­tij PT. (nrc.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.