Rus­land moet Oe­kra­ïen­se jour­na­list vrij­la­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - De In­ter­na­ti­o­na­le en de Eu­ro­pe­se Fe­de­ra­tie van Jour­na­lis­ten ei­sen dat Rus­land de Oe­kra­ïen­se jour­na­list Ro­man Soesjtsjen­ko vrij­laat. Soesjtsjen­ko werd vrij­dag in Mos­kou aan­ge­hou­den op ver­den­king van spi­o­na­ge. De fa­mi­lie van de jour­na­list van het pers­bu­reau Ukr­in­form roer­de zich om­dat zij twee da­gen niets van hem had ge­hoord. Een men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie merk­te uit­ein­de­lijk op dat Soesjtsjen­ko vast­zat in de Le­for­to­vo-ge­van­ge­nis in de Rus­si­sche hoofd­stad. De au­to­ri­tei­ten had­den Soesjtsjen­ko’s fa­mi­lie noch de Oe­kra­ïen­se am­bas­sa­de op de hoog­te ge­steld van de ar­res­ta­tie. Soesjtsjen­ko is sinds 2010 cor­res­pon­dent in Frank­rijk voor Ukr­in­form. Vol­gens de IFJ en de EFJ was hij om per­soon­lij­ke re­de­nen naar Rus­land ge­reisd en hij werd de dag waar­op hij aan­kwam aan­ge­hou­den. “Ro­man is een ge­res­pec­teer­de jour­na­list met een goe­de re­pu­ta­tie’’, zei Sergij To­mi­len­ko van de Na­ti­o­na­le Unie van Oe­kra­ïen­se Jour­na­lis­ten, die deel uit­maakt van de IFJ. “Ik hoop dat we de ab­sur­di­teit van de­ze ‘spi­o­na­ge­zaak’ breed on­der de aan­dacht kun­nen bren­gen, zo­dat Ro­man vrij­komt.’’ Ook de IFJ spreekt schan­de van de aan­hou­ding. “De­ze ar­res­ta­tie is niet al­leen een schen­ding van al­le in­ter­na­ti­o­na­le nor­men, maar on­der­graaft ook de pers­vrij­heid’’, al­dus Antho­ny Bel­lan­ger, se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de IFJ. “Het past in een zorg­wek­kend pa­troon van aan­val­len op Oe­kra­ïen­se jour­na­lis­ten en we drin­gen er bij de au­to­ri­tei­ten op aan om me­neer Soesjtsjen­ko vrij te la­ten.’’ (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.