De Chi­ne­se yu­an per 1 ok­to­ber on­der­deel va­lu­ta­mand­je IMF

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Ge­ach­te le­zers van Ti­mes of Su­ri­na­me

Za­ter­dag 1 ok­to­ber was een his­to­ri­sche dag voor de we­reld en voor de Chi­ne­se munt­een­heid, de Yu­an ook wel de Ren­min­bi ge­noemd, daar het op de­ze dag is toe­ge­tre­den, tot de eli­tai­re club mun­ten waar­mee het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds (IMF) de ei­gen munt­een­heid de Spe­ci­al Dra­wing Rights be­re­kent. Met de ver­za­me­ling munt­een­he­den, het va­lu­ta­mand­je, be­paalt het IMF de waar­de van de zo­ge­he­ten spe­ci­a­le trek­kings­rech­ten (SDR’s). Die SDR’s vor­men als het wa­re de munt­een­heid die het IMF han­teert voor het be­ta­lings­ver­keer met zijn lid­sta­ten. In maart 2016 was 204,1 mil­jard SDR (on­ge­veer ge­lijk aan 285 mil­jard USD) door het IMF ge­cre­ëerd en be­schik­baar ge­steld aan zijn le­den.

Het nut van spe­ci­a­le trek­kings­rech­ten be­stond er­in, een ge­meen­schap­pe­lij­ke ba­sis van be­ta­ling te heb­ben, on­af­han­ke­lijk van schom­me­lin­gen van een munt ten op­zich­te van een an­de­re en zon­der een land te be­voor­de­len door de munt van een land tot in­ter­na­ti­o­na­le stan­daard te ver­hef­fen. Ie­de­re vijf jaar be­kijkt het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds (IMF) of de sa­men­stel­ling van het ‘mand­je’ va­lu­ta in de SDR de eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le ver­hou­din­gen in de we­reld re­flec­teert.

Van­af het voor­jaar van 2015 kwam de dis­cus­sie over de her­zie­ning weer op gang.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.