Va­der legt vast hoe diep­be­droef­de 6-ja­ri­ge af­scheid­neemt van haar bes­te vriend

Times of Suriname - - PANORAMA -

Af­scheid­ne­men is nooit ge­mak­ke­lijk. Maar als we het heb­ben over af­scheid­ne­men van ie­mand die er sinds je ge­boor­te el­ke dag is ge­weest, wordt het echt hart­ver­scheu­rend. En dat is nog moei­lij­ker als je am­per zes bent. Dat is pre­cies wat de zes­ja­ri­ge Lynn Bak­ker uit Den Hel­der in Ne­der­land over­kwam. Sinds haar ge­boor­te was Ja­den haar trou­we met­ge­zel en bes­te vriend. Toen Bak­ker ge­bo­ren werd, was Ja­den ze­ven jaar oud. Dus toen Bak­ker zes jaar was, was Ja­den er al 13 en be­gon zijn ge­zond­heid ach­ter­uit te gaan. Hij werd doof, blind en kon nog nau­we­lijks wan­de­len. De papa van Bak­ker ging met Ja­den naar de die­ren­arts en die ad­vi­seer­de dat het be­ter was om hem te doen in­sla­pen. “Lynn kon zo­wat al­les doen met Ja­den en hij liet zich dat al­le­maal wel­ge­val­len. Ze deed hem al­tijd spul­le­tjes om en dat le­ver­de ge­wel­di­ge fo­to’s op” zei hij. Hij do­cu­men­teer­de vriend­schap tus­sen de twee en hij heeft ge­lijk – die fo­to’s en die ac­ces­soi­res zijn echt schat­tig. Ook de laat­ste mo­men­ten wer­den op een ma­gi­stra­le en ont­roe­ren­de wij­ze op de ge­voe­li­ge plaat vast­ge­legd. “Lynn is nog jong en ik wil niet dat ze de­ze prach­ti­ge vriend­schap ooit zou ver­ge­ten” ver­tel­de de va­der. “Ho­pe­lijk blij­ven de­ze fo­to’s al­tijd be­waard als eer­be­toon aan Ja­den waar­op we met ple­zier kun­nen te­rug­kij­ken. Ik weet ze­ker dat Lynn al­tijd wel een bij­zon­der plek­je voor hem in haar hart zal heb­ben.” De fo­to’s ver­spreid­den zich als een lo­pend vuur­tje over het in­ter­net en ver­o­ver­den de har­ten van dui­zen­den men­sen. Zelfs op het laat­ste ogen­blik bleef Lynn aan de zij­de van Ja­den. Ui­ter­aard was ze ver­woest om hem te zien gaan, maar hoe hard dit mo­ment ook is, is het iets wat ze ge­woon moet er­va­ren. “Dit is het le­ven en he­laas ver­lie­zen we af en toe men­sen om wie we ge­ven. Het was be­lang­rijk dat Lynn dit be­greep en dat ze kans had om af­scheid te ne­men.” “Eerst was Lynn er droe­vig en kwa­men er een he­le­boel tra­nen, maar nu praat ze vreug­de­vol over hem en we ho­pen dat ze al­tijd aan hem zal blij­ven den­ken.” (TRENDVIRAAL/trendviraal. nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.