Korps­lei­ding op de hoog­te van ge­vluch­te Gu­y­a­ne­se drugs­baas

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me (KPS) heeft no­ti­tie ge­no­men van be­rich­ten in de Gu­y­a­ne­se me­dia over een drug­ba­ron die naar Su­ri­na­me zou zijn ge­vlucht af­ge­lo­pen week. Korps­chef Ag­nes Da­niel acht het niet ver­stan­dig om daar­over, in dit sta­di­um, me­de­de­lin­gen te doen maar on­be­kend is de zaak niet bij haar. “We heb­ben za­ken die wij als or­ga­ni­sa­tie in­tern be­spre­ken en dit is een van die za­ken. Wij heb­ben die ge­lui­den op­ge­van­gen”, zegt de hoofd­com­mis­sa­ris. In Gu­y­a­na is de klop­jacht ge­o­pend op Bar­ry Da­ta­ram die be­kend­staat als een no­toi­re drugs­dea­ler en daar geen ge­heim van maak­te. De po­li­tie stel­de dit op de proef en tij­dens een in­val werd 130 ki­lo­gram co­ca­ï­ne in zijn huis aan­ge­trof­fen. Da­ta­ram en en­ke­le an­de­re ver­dach­ten wer­den op­ge­pakt en in­ge­slo­ten. Na het be­ta­len van een fik­se borg­som werd Da­ta­ram op vrije voe­ten ge­steld in af­wach­ting op het von­nis van de rech­ter. Te­ge­lij­ker­tijd dien­de hij ook een klacht in te­gen de An­ti­nar­co­ti­ca­bri­ga­de in Gu­y­a­na, om­dat die met be­wijs­ma­te­ri­aal zou heb­ben ge­knoeid. On­der­zoek wees ech­ter uit dat de wets­die­na­ren al­les vol­gens het boek­je heb­ben ge­daan. Ach­ter­af bleek dat Da­ta­ram zeer waar­schijn­lijk niet meer in Gu­y­a­na was, maar met val­se documenten de over­steek had ge­maakt naar Su­ri­na­me. “Ik vind het niet raad­zaam om daar­over uit­spra­ken te doen”, zegt korps­chef Da­niel. De ‘ver­dwij­ning’ van Da­ta­ram heeft voor po­li­tiek ge­kib­bel ge­zorgd in Gu­y­a­na. De PPP, de groot­ste op­po­si­tie­par­tij in Gu­y­a­na, ver­wijt het Ka­bi­net van pre­si­dent Da­vid Gran­ger van ern­stig plichts­ver­zuim om Da­ta­ram te be­rech­ten.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.