Ont­wa­te­ring Ganga­ram­pan­day­weg baart zor­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

SA­RAM­AC­CA - De ont­wa­te­ring van de Ganga­ram Pan­day­weg en om­ge­ving is na ja­ren nog steeds een zorg­punt. Er wordt steeds ge­tracht om de ont­wa­te­ring van het ge­bied te ver­be­te­ren. Ech­ter, het is nog niet wat het we­zen moet. On­der de­ze weg lopen een aan­tal ver­ou­der­de, ver­stop­te bui­zen die niet meer kun­nen zor­gen voor een goe­de af­wa­te­ring. Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me NV is on­langs we­der­om be­zig ge­weest met het plaat­sen van een 9- tal dui­kers met een dia­me­ter van 1.25 ter hoog­te van km 9½. Het gaat in de­ze om een nieu­we lo­zing die het over­tol­li­ge wa­ter van het om­lig­gen­de ge­bied moet af­voe­ren naar de ri­vier. Het be­drijf is al een ge­rui­me tijd be­zig met het aan­leg­gen van nieu­we lo­zin­gen, het plaat­sen van bui­zen en dui­kers met klep­pen­dek­sels. Dit om de land­bouw­ge­bie­den ten noor­den van de Ganga­ram Pan­day­weg cq de woon­ge­bie­den te be­scher­men te­gen wa­ter­over­last. De af­ge­lo­pen pe­ri­o­de is ge­ble­ken dat door de zwa­re re­gens ge­bie­den on­der wa­ter kwa­men te lig­gen, als­ook de ex­ploi­ta­tie ge­bie­den van Staats­olie kwa­men in ge­vaar hier­door. Om dit pro­bleem te mi­ni­ma­li­se­ren heeft Staats­olie maat­re­ge­len ge­trof­fen, zo­dat het be­drijf, als­ook de land­bou­wers in de ge­bie­den pro­fijt hier­van zul­len heb­ben. De werk­zaam­he­den zijn in sa­men­wer­king met het dis­tricts­com­mis­sa­ri­aat af­ge­rond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.