Ver­dacht gok­ge­drag bij par­tij op Wimbledon

Times of Suriname - - SPORT -

TENNIS - Op Wimbledon is dit jaar mo­ge­lijk ge­rom­meld met een ten­nis­par­tij. De in­te­gri­teits­unit TIU doet on­der­zoek naar een wed­strijd in Lon­den waar­bij spra­ke was van ver­dach­te gok­pa­tro­nen. Hoe­wel dat nog geen be­wijs is van frau­de of match- fixing, on­der­zoekt de Tennis In­te­gri­ty Unit wel of een van de be­trok­ken ten­nis­sers zich heeft la­ten om­ko­pen. De TIU heeft niet be­kend­ge­maakt om wel­ke par­tij het gaat. Dat deed de ten­nis­waak­hond eer­der wel na het US Open. Daar wer­den ver­dach­te gok­pa­tro­nen op­ge­merkt tij­dens de par­tij in de eer­ste ron­de tus­sen Ti­mea Bacs­ins­z­ky uit Zwitserland en de Rus­si­sche Vi­ta­lia Di­at­sjen­ko. Bacs­ins­z­ky won dat du­el sim­pel met 6-1 en 6-1.

Tus­sen ju­li en sep­tem­ber van dit jaar heeft de TIU in to­taal 96 mel­din­gen ge­kre­gen van ver­dach­te par­tij­en, voor­na­me­lijk bij de man­nen in chal­len­gers (31) en fu­tu­re­toer­nooi­en (54). De tel­ler staat in to­taal dit jaar op 217 mel­din­gen, 2015 ein­dig­de met 246 par­tij­en waar­naar on­der­zoek werd ge­daan. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.