Om­zet Os­ram groeit door na­de­ren­de split­sing

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MÜN­CHEN - Het Duit­se ver­lich­tings­be­drijf Os­ram heeft zijn om­zet vo­rig kwar­taal ste­vig we­ten op te voeren. De groei was on­der meer te dan­ken aan de na­de­ren­de af­split­sing van zijn lam­pen­di­vi­sie, waar­door or­ders naar vo­ren wer­den ge­haald. De om­zet steeg met 11 pro­cent ten op­zich­te van het twee­de kwar­taal van 2015, tot 1,4 mil­jard eu­ro.

Daar­mee vol­deed de con­cur­rent van Phi­lips Ligh­ting aan de ver­wach­tin­gen van ana­lis­ten. De net­to­winst viel ech­ter te­gen. Die zak­te met 57 pro­cent naar 28 mil­joen eu­ro.

Die krimp hing gro­ten­deels sa­men met een­ma­li­ge kos­ten voor de ver­koop van de lam­pen­di­vi­sie. Die wordt voor cir­ca 400 mil­joen eu­ro over­ge­daan aan een Chi­nees con­sor­ti­um.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.