Har­vard-uni­ver­si­teit maakt schul­den­last dra­ge­lij­ker

Times of Suriname - - ECONOMIE -

MASSACHUSETTS - De Har­vard-uni­ver­si­teit geeft de­ze week voor USD 2,5 mil­jard aan obli­ga­ties uit, om de ren­te­las­ten op zijn ho­ge schul­den te­rug te drin­gen. De­ze vloei­en deels voort uit de zwa­re ver­lie­zen tij­dens de fi­nan­ci­ë­le cri­sis. Voor­af­gaan­de aan de cri­sis van 2008 was de pres­ti­gi­eu­ze uni­ver­si­teit enor­me de­ri­va­ten­t­rans­ac­ties aan­ge­gaan, die on­der meer ge­ï­ni­ti­eerd wer­den door voormalig mi­nis­ter van Fi­nan­ci­ën La­wren­ce Sum­mers. De zwa­re on­der­schat­ting van de ri­si­co’s le­ver­de een du­re fout van USD 1,3 mil­jard op. Des­tijds zag de uni­ver­si­teit zich ge­dwon­gen te­gen een re­la­tief ho­ge ren­te geld aan te trek­ken. Er staan nu nog schul­den van ruim USD 5 mil­jard uit. Hier­van zal dus de helft wor­den ge­her­fi­nan­cierd. Om­dat de ren­te in de af­ge­lo­pen acht jaar ruim ge­hal­veerd is, kan dit een jaar­lijk­se kos­ten­be­spa­ring van tien­tal­len mil­joe­nen op­le­ve­ren.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.