Grond­leg­ger Mi­chal Ko­vac van Slo­wa­kije over­le­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

SLO­WA­KIJE - De voor­ma­li­ge pre­si­dent van Slo­wa­kije, Mi­chal Ko­vac, is woens­dag in Bra­ti­sla­va op 86-ja­ri­ge leef­tijd over­le­den. Hij wordt be­schouwd als de grond­leg­ger van het on­af­han­ke­lij­ke Slo­wa­kije, dat zich in ja­nu­a­ri 1993 los­maak­te van Ts­je­chië. Ko­vac over­leed aan de ge­vol­gen van hart­fa­len. Hij werd sinds vrij­dag in een ziekenhuis in Bra­ti­sla­va ver­zorgd. De hui­di­ge Slo­waak­se pre­si­dent And­rej Kis­ka bracht hul­de aan Ko­vac als ver­de­di­ger van de de­mo­cra­tie in een ge­com­pli­ceerd tijd­perk. Vol­gens Kis­ka was Ko­vac een man wiens in­zet en ka­rak­ter Slo­wa­kije naar de toe­komst heeft ge­leid.

Ko­vac was van 1993 tot 1998 de eer­ste pre­si­dent van het land. Hij was van huis uit eco­noom en werk­te in de ja­ren zes­tig in de bank­we­reld, on­der meer in Cu­ba en Lon­den. Hij geldt als een van de drij­ven­de krach­ten ach­ter de los­ma­king van Ts­je­chië. Als pre­si­dent wordt Ko­vac ge­zien als de man die van de Slo­waak­se Re­pu­bliek een sta­bie­le en de­mo­cra­ti­sche na­tie maak­te. Bo­ven­dien is hij een van de weg­be­rei­ders van Slo­wa­kijes gang naar de Eu­ro­pe­se Unie en de NAVO in 2004. Dat ging niet zon­der slag of stoot. No­toir is zijn politieke strijd met zijn ka­me­raad en la­te­re politieke ri­vaal Vla­di­mit Me­ciar, die als pre­mier niks moest heb­ben van de EU en de NAVO. Ko­vac pro­beer­de in 1999 we­der­om pre­si­dent te wor­den, maar ver­loor de ver­kie­zing. Sinds­dien trok hij zich uit de ac­tie­ve po­li­tiek te­rug. (de Volks­krant)

Ko­vac gooit het stem­bil­jet in een draag­ba­re stem­bus tij­dens de twee­de ron­de van de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen in Bra­ti­sla­va, Slo­wa­kije, 2014. (ak­tu­a­li­ty.sk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.