Mui­zen min­der snel ziek in rui­me kooi met veel speel­tjes

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Mui­zen wor­den min­der snel ziek als ze in een rui­me kooi met veel speel­tjes le­ven. Na een ver­blijf van twee we­ken in zo’n ‘ver­rijk­te’ om­ge­ving maakt het im­muun­sys­teem van de die­ren op­val­lend veel mo­le­cu­len aan die in­fec­ties be­strij­den. Ook wor­den er meer ge­nen ac­tief in hun li­chaam die be­trok­ken zijn bij de af­weer te­gen ziek­tes. Dat mel­den on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Fron­tiers in Im­mu­no­lo­gy.

De we­ten­schap­pers van de Qu­een Ma­ry Uni­ver­si­teit in Lon­den kwa­men tot hun be­vin­din­gen door twee groe­pen mui­zen twee we­ken lang in ver­schil­len­de kooi­en te plaat­sen. De ene groep werd ge­huis­vest in een nor­maal ver­blijf met al­leen zaag­sel en bak­jes voor voed­sel. De an­de­re mui­zen ver­ble­ven in een rui­me­re kooi met speel­tjes in ver­schil­len­de kleu­ren. Toen de on­der­zoe­kers de die­ren na veer­tien da­gen bloot­stel­den aan een on­scha­de­lij­ke in­fec­tie, bleek het im­muun­sys­teem van de mui­zen uit de ver­rijk­te kooi veel be­ter te re­a­ge­ren.

“Na slechts twee we­ken in die ver­rijk­te om­ge­ving met meer ruimte en speel­tjes was het im­muun­sys­teem van de mui­zen ver­an­derd”, ver­klaart hoofd­on­der­zoe­ker Ful­vio D’Ac­quis­to op nieuws­si­te Phys.org. “Ze le­ken be­ter te zijn voor­be­reid op het vech­ten te­gen in­fec­ties.” Vol­gens de im­mu­no­loog zijn de re­sul­ta­ten van het ex­pe­ri­ment op­mer­ke­lijk. “Het ef­fect dat op­trad bij de mui­zen is bij­zon­der, om­dat we ze geen me­di­cij­nen heb­ben ge­ge­ven”, al­dus D’ Ac­quis­to. “We heb­ben al­leen hun leef­om­ge­ving ver­an­derd. Je zou kun­nen zeggen dat we ze al­leen naar een soort va­kan­tie­ver­blijf heb­ben ge­stuurd.”

De re­sul­ta­ten bie­den per­spec­tief voor een nieuw soort be­han­de­ling bij men­sen, be­weert D’ Ac­quis­to. “Stel je voor dat een dok­ter de om­ge­ving van zijn pa­ti­ën­ten ook zou kun­nen ver­an­de­ren door ze bij­voor­beeld een va­kan­tie van twee we­ken voor te schrij­ven. We moe­ten dit eerst ver­der on­der­zoe­ken, maar het zou een goe­de aan­pak kun­nen zijn voor het be­han­de­len van chro­ni­sche ziek­tes. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.