Va­der moet be­ta­len om pas­ge­bo­ren baby vast te hou­den

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een va­der uit de Ame­ri­kaan­se stad Pro­vo wist niet wat hij zag toen hij de zie­ken­huis­re­ke­ning na de ge­boor­te van zijn kind in de bus kreeg. Het ziekenhuis had hem na­me­lijk een geld­be­drag in re­ke­ning ge­bracht om­dat hij zijn pas­ge­bo­ren baby in zijn armen had ge­no­men. Op de re­ke­ning is te zien dat nieuw­bak­ken va­der Ry­an Gras­sley 39,35 dol­lar moet be­ta­len voor huid-op­huid­con­tact met zijn zoon. Hij plaatste de zie­ken­huis­re­ke­ning op web­si­te Red­dit. De fo­to van de re­ke­ning is al 4 mil­joen keer be­ke­ken. Gras­sley zegt te­gen lo­ka­le zen­der PIX11 dat hij zijn pas­ge­bo­ren zoon­tje Sa­mu­el be­gin sep­tem­ber na de kei­zer­sne­de mocht vast­hou­den van de zus­ter en dat ze zelfs fo­to’s maak­te van het ma­gi­sche mo­ment. “Ie­der­een die be­trok­ken was bij de be­val­ling was ge­wel­dig en het was een he­le po­si­tie­ve be­le­ve­nis. Ik vond al­leen de ex­tra kos­ten grappig en een beet­je vreemd.” Een woord­voer­ster van het Utah Val­ley Hos­pi­tal in Pro­vo legt uit dat han­de­lin­gen, zo­als het huid op huid­con­tact van de baby met de va­der, in re­ke­ning wor­den ge­bracht om de kos­ten te dek­ken van een ex­tra zus­ter in de ope­ra­tie­ka­mer bij een kei­zer­sne­de. “Bij een kei­zer­sne­de is er al­tijd een ex­tra zus­ter in de ope­ra­tie­ka­mer, naast de ver­ple­ger of ver­pleeg­ster die de moe­der bij­staat na de be­val­ling. De­ze waakt over het kind. Zo zijn we ze­ker dat bei­den de bes­te zorg krij­gen. De ex­tra kos­ten die wij in re­ke­ning bren­gen zijn om de­ze ver­pleeg­ster te kun­nen be­ta­len.” Va­der Ry­an neemt het al­le­maal met een kor­rel zout en zet­te zelfs een grappig be­doel­de crowd­fun­ding­ac­tie op po­ten om het be­drag te kun­nen be­ta­len. Hij zegt dat hij het geld dat hij ont­vangt bo­ven­op de 39 dol­lar wil ge­brui­ken voor ste­ri­li­sa­tie. “Om­dat ik de­ze sla­pe­lo­ze nach­ten - met dank aan de pas­ge­bo­re­ne - lie­ver niet meer wil mee­ma­ken.” (GELDERLANDER.NL/Fo­to: Gelderlander.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.