Man loopt 401 ma­ra­thons in 401 da­gen als cam­pag­ne te­gen pes­ten

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een man die als kind acht jaar lang op school werd ge­pest heeft in 401 da­gen even­veel ma­ra­thons ge­lo­pen om men­sen be­wust te ma­ken van wel­ke scha­de pes­ten kan aan­rich­ten. De 34-ja­ri­ge Ben Smith liep zijn laat­ste ma­ra­thon uit in zijn thuis­stad Bris­tol. Hij liep sinds 1 sep­tem­ber vo­rig jaar ruim 16.900 ki­lo­me­ter, de af­stand van Lon­den tot Syd­ney, en haal­de 285.000 eu­ro op voor an­ti­pest­or­ga­ni­sa­ties. Dat meldt The Gu­ar­di­an. Ik werd acht jaar lang ge­pest en dat heeft mijn zelf­beeld en mijn zelf­ver­trou­wen ge­schon­den. Zo erg dat ik op mijn acht­tien­de dacht dat er geen an­de­re uit­weg was dan zelf­moord. Toen Smith gis­ter­och­tend ver­trok op een plein in Bris­tol, werd hij ver­ge­zeld door hon­der­den lo­pers. De laat­ste ki­lo­me­ter kreeg hij ook het ge­zel­schap van de kin­de­ren van de la­ge­re school van Por­tishead. Hon­der­den juich­ten hem over de fi­nish­lijn. “Ik kan niet ge­lo­ven dat we het ge­flikt heb­ben”, zei hij na af­loop. “Ik werd acht jaar lang ge­pest en dat heeft mijn zelf­beeld en mijn zelf­ver­trou­wen ge­schon­den. Zo erg dat ik op mijn acht­tien­de dacht dat er geen an­de­re uit­weg was dan zelf­moord. Het geld dat we op­ha­len dient om de or­ga­ni­sa­ties te steu­nen die er­voor zor­gen dat wat mij is over­ko­men nie­mand an­ders over­komt.” Smith be­sloot de uit­da­ging aan te gaan na­dat hij zich als ho­mo had ge­uit. Tij­dens zijn tocht door GrootB­rit­tan­nië liep hij bles­su­res op aan zijn rug, knie­ën, hie­len en sche­nen. Daar­door moest hij een rust­pau­ze van tien da­gen in­las­sen, waar­na hij el­ke dag ex­tra ki­lo­me­ters liep om te­rug op zijn sche­ma van 401 da­gen te ko­men. In scho­len en aan uni­ver­si­tei­ten gaf hij on­der­weg 101 le­zin­gen over pes­ten. Hij ver­sleet 22 paar loop­schoe­nen en ver­brand­de meer dan 2.5 mil­joen ca­lo­rie­ën. (HLN/Fo­to: hln.be)

- Ko­ning Wil­lem I doet af­stand van de troon.

- Met de pre­si­dents­ver­kie­zin­gen wordt Hu­go Chá­vez her­ver­ko­zen als pre­si­dent van Ve­ne­zu­e­la en be­gint aan een vier­de ter­mijn.

- Hen­ry Ford in­tro­du­ceert de lo­pen­de band.

- De streep­jes­co­de of­wel bar­co­de werd of­fi­ci­eel ge­pa­ten­teerd. Mi­chael Whi­ta­ker Smith (Ke­no­va (West Vir­gi­nia), 7 ok­to­ber 1957) is een Ame­ri­kaan­se gos­pel- en prai­sear­tiest. De chris­te­lij­ke zan­ger heeft als doel om het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen via zijn mu­ziek, ook wil hij God hier­mee ver­e­ren. Te­gen zijn tien­de le­vens­jaar aan werd hij over­tuigd chris­ten en hij be­gon met en­ke­le vrien­den een band. Het ging goed met Smith, tot­dat hij na zijn high­school-pe­ri­o­de al­co­hol- en drugs­ver­slaaf­de werd. Hij stort­te in die tijd, in 1979, gees­te­lijk in. Dit bracht een pro­ces op gang waar­in hij het chris­te­lijk geloof aan­nam, wat zijn le­ven in­grij­pend ver­an­der­de. Smith be­sloot om zijn le­ven (op­nieuw) toe te wij­den aan Je­zus. Niet veel la­ter werd hij lid van de band Hig­her Ground en hij was key­board-speler, on­der­tus­sen kick­te hij af van zijn ver­sla­vin­gen. In 1983 kwam zijn de­buut op de markt, en dat kan wor­den ge­zien als de ech­te start van zijn mu­ziek­car­ri­è­re. Mi­chael W Smith is ge­trouwd met Deb­bie en sa­men heb­ben ze vijf kin­de­ren.

(fo­to: ho­me­co­ming­ma­ga­zi­ne.com)

Mi­chael W Smith

Ni­co­le Ari Par­ker

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.