New­mont al in pro­duc­tie

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

SIPALIWINI - De Me­ri­an-mijn van New­mont Su­ri­na­me heeft een dag­pro­duc­tie van 35 kg goud. Dit be­te­kent dat het Su­ri­naam­se goud­ver­wer­kings­be­drijf, dat be­gin ok­to­ber is ge­start, te­gen het ein­de van de­ze maand ruim 1050 kg goud moet heb­ben ge­pro­du­ceerd.

Eind van het jaar zal het be­drijf ruim 3150 kg ge­pro­du­ceerd heb­ben. Adri­aan van Ker­sen, al­ge­meen di­rec­teur van New­mont Su­ri­na­me, zei gis­te­ren tij­dens de me­di­a­tour op de plant dat het be­drijf vol­gens de ge­plan­de da­tum is ge­start. Vol­gens hem werd in au­gus­tus 2014 een aan­vang ge­maakt met de bouw van de Me­ri­an­mijn. De al­ge­meen di­rec­teur zegt dat de mijn de twaalf­de is van de New­mont Mi­ning Cor­po­ra­ti­on en de­ze draagt 10 pro­cent bij aan de to­ta­le goud­pro­duc­tie. Van Ker­sen zegt dat de mijn op jaar­ba­sis tus­sen de 400.000 en 500.000 oun­ces goud moet op­le­ve­ren: we­l­is­waar voor de eer­ste vijf jaar te­gen een con­cur­re­ren­de in­ter­na­ti­o­na­le goud­prijs. De le­vens­duur van de mijn is 13 jaar. De New­mont-top­per geeft aan dat uit de goud­pro­duc­tie de staat Su­ri­na­me on­der an­de­re 6 pro­cent aan roy­al­ty’s zal ver­die­nen per jaar. Daar­naast zal New­mont Su­ri­na­me 36 pro­cent aan be­las­tin­gen, waar­on­der in­kom­sten­be­las­ting,

New­mont Su­ri­na­me, voor­heen Su­ri­na­me Gold Com­pa­ny, is op­ge­richt in 2004. New­mont Su­ri­na­me is de doch­ter­on­der­ne­ming van New­mont Mi­ning Cor­po­ra­ti­on. Voor het uit­voe­ren van het Me­ri­an-pro­ject is het part­ner­schap Sur­gold Pro­ject op­ge­richt, waar­in New­mont Su­ri­na­me voor 75 pro­cent deel­neemt en be­he­rend ven­noot is. 25 pro­cent is in han­den van Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me NV.

uit­be­ta­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.