Or­na­mi­bo zal ver­kas­sen

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De vuil­stort­plaats in Or­na­mi­bo zal ver­kas­sen. Dit kwam gis­te­ren naar vo­ren bij een sta­ke­hol­ders mee­ting Sa­ni­tai­re Land­fill op het Ka­bi­net van de Pre­si­dent. De over­heid wil over­stap­pen van het open dum­pen, wat mi­li­eu­on­vrien­de­lijk is, naar duur­zaam af­val­be­heer. Het is nog niet dui­de­lijk wan­neer de stort­plaats in Or­na­mi­bo op­ge­doekt wordt. Su­ri­na­me heeft vier jaar de tijd om het pro­ject voor een ge­con­tro­leer­de dump­plaats die vol­doet aan in­ter­na­ti­o­na­le stan­daar­den, uit te voe­ren.

Hay­di Ber­ren­stein van

het bu­reau Na­ti­o­na­le Co­ör­di­na­tie Mi­li­eu van het Ka­bi­net van de Pre­si­dent geeft aan dat Su­ri­na­me een schen­king van USD 1.308.000 heeft ont­van­gen van de Glo­bal En­vi­ron­ment Fa­ci­li­ty ( GEF) die als werkarm van de Uni­ted Na­ti­ons In­du­stri­al De­vel­op­ment Or­ga­ni­sa­ti­on (UNIDO) als ‘im­ple­men­ting ag­en­cy’ heeft. Su­ri­na­me zou de schen­king kwijt­ra­ken, om­dat het pro­ject dat ini­ti­eel ge­start was als een ‘was­te­to-ener­gy’ pro­jec­tidee, maar niet van de grond komt. Om te voor­ko­men dat het land het geld kwijt­raakt, ter­wijl het kampt met een af­val­pro­bleem, heeft de over­heid in over­een­stem­ming het dos­sier ver­an­derd naar het op­zet­ten van een Sa­ni­ta­ry Land­fill (ge­con­tro­leer­de stort­plaats) naar in­ter­na­ti­o­na­le stan­daar­den. “We heb­ben het geld ge­red en moe­ten nu de koe bij de hoorns vat­ten”, al­dus Ber­ren­stein. Or­na­mi­bo is niet ge­schikt voor het op­zet­ten van een Sa­ni­ta­ry Land­fill. Su­ri­na­me heeft vier jaar de tijd om het pro­ject uit te voe­ren. Het is nog niet dui­de­lijk waar de dump­plaats op­ge­zet zal wor­den; er zijn wel in­di­ca­ties.

Nu wordt al­ler­lei af­val bij el­kaar ge­zet en be­dekt met zand in Or­na­mi­bo. Bij een Sa­ni­ta­ry Land­fill gaat er schei­ding van vuil plaats­vin­den. Er is dan een aan­tal vij­vers en de vuil­ver­wer­king zal op een mi­li­eu­vrien­de­lij­ke wij­ze plaats­vin­den. Su­ri­na­me moet met USD 3.3 mil­joen in­ko­men om het pro­ject uit te voe­ren. Loui­se Zui­len, spe­ci­a­list in was­te ma­na­ge­ment, hield een pre­sen­ta­tie waar­in ze het ver­schil aan­gaf tus­sen een ge­con­tro­leer­de en een open stort­plaats. Ze zegt dat het iso­le­ren, be­he­ren en con­tro­le­ren (IBC-prin­ci­pe) heel be­lang­rijk is bij het on­der­houd van een ge­con­tro­leer­de stort­plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.