Par­le­men­ta­ri­ërs wil­len on­der­zoek dief­stal pak­ket­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Le­den van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee vra­gen pre­si­dent De­si Bou­ter­se om on­der­zoek naar ge­sto­len pak­ket­ten. Het staats­hoofd heeft hier­van mel­ding ge­maakt op 30 sep­tem­ber in Ocer, in de hoe­da­nig­heid van voor­zit­ter van de Na­ti­o­na­le De­mo­cra­ti­sche Par­tij.

In een schrij­ven aan het staats­hoofd zeg­gen tien par­le­men­ta­ri­ërs dat de pak­ket­ten met geld van de Staat wa­ren ge­kocht en be­stemd voor min­der draag­krach­ti­gen in Su­ri­na­me. “Door U is aan­ge­ge­ven, dat U ken­nis draagt dat de­ze pak­ket­ten hun be­stem­ming niet heb­ben be­reikt en waar­van U ken­ne­lijk ook weet, dat die we­der­rech­te­lijk zijn toe­ge­ëi­gend of een an­de­re be­stem­ming heb­ben ge­had,” staat in de brief. Vol­gens de on­der­te­ke­naars heeft de pre­si­dent met zijn uit­spra­ken aan­ge­ge­ven, weet te heb­ben van on­re­gel­ma­tig­he­den en/of straf­ba­re fei­ten ge­pleegd door per­so­nen, en dat de­ze in­di­vi­du­en in be­scher­ming wor­den ge­no­men met de woor­den: “wat mij be­treft zand er­over.” De volks­ver­te­gen­woor­di­gers zijn van me­ning dat van de pre­si­dent wordt ver­wacht, dat in­dien hij ken­nis draagt van zul­ke ern­sti­ge za­ken en/ of straf­ba­re fei­ten, hij de­ze niet al­leen aan­geeft bij de op­spo­rings- en ver­vol­gings­au­to­ri­tei­ten voor on­der­zoek, maar dat hij ook ad­mi­ni­stra­tief on­der­zoek laat in­stel­len en cor­ri­ge­rend op­treedt. “Te­vens vra­gen wij U ook om een straf­rech­te­lijk on­der­zoek te doen in­stel­len door de op­spo­rings­au­to­ri­tei­ten, waar­door de waar­heid aan het licht komt, zo­als het be­taamt in een ge­or­den­de sa­men­le­ving, die recht en waar­heid voor­staat.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.