VHT be­keurt brom­fiet­sers

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Ver­keers­hand­ha­vings­team (VHT) van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me heeft in sep­tem­ber brom­fiet­sers be­keurd we­gens het be­gaan van di­ver­se over­tre­din­gen. Lloyd To­lud, hoofd van het VHT, zegt aan de krant dat 102 brom­fiet­sers zijn be­keurd voor het rij­den op een niet ge­keurd/her­keurd ver­voers­mid­del. Van veer­tig over­tre­ders was de brom­fiets niet ver­ze­kerd en 58 heb­ben het rij­wiel­pad niet ge­volgd. To­lud zegt dat brom­fiet­sers tot de groep ver­keers­deel­ne­mers be­hoort die kwets­baar is, maar het schijnt dat de­ze groep zich er nog steeds niet be­wust van is. De maxi­mum­snel­heid voor een brom­fiet­ser is vast­ge­steld op 30 km per uur. Vol­gens hem blijven brom­fiet­sers ech­ter stun­ten in het ver­keer. Ze rij­den har­der dan 30 km per uur en be­ge­ven zich zelfs op de au­to­weg, ook al is er een rij­wiel­pad aan­we­zig.

De po­li­tie-in­spec­teur legt uit dat de Mr Ja­ger­nath Lach­mon­straat af­buigt in de Johan Adolf Pen­gel­straat. Bij na­de­ring van die bocht is er een dui­de­lijk zicht­baar ver­keers­bord welk het rij­wiel­pad aan­duidt, ge­plaatst. De brom­fiet­sers die het voor­ne­men heb­ben om recht­door naar de Wil­lem Cam­pag­ne­straat te gaan, die­nen het rij­wiel­pad te vol­gen. Dus op de Mr Ja­ger­nath Lach­mon­straat rij­den ze aan de ui­ter­ste lin­ker­zij­de van de weg en slaan dan links­af in de Johan Adolf Pen­gel­straat en vol­gen het rij­wiel­pad.

“Iets voor­bij de krui­sing met de Pa­loe­l­oe­straat heeft het rij­wiel­pad een door­braak naar rechts om de Johan Adolf Pen­gel­straat over te ste­ken. Ui­ter­aard moe­ten zij op het rij­wiel­pad blijven wach­ten, tot­dat het vei­lig is of dat aan hen voor­rang wordt ver­leend om de Johan Adolf Pen­gel­straat over te ste­ken naar het rij­wiel­pad dat aan de an­de­re zij­de van de weg is aan­ge­legd. Dat rij­wiel­pad loopt langs de Wil­lem Cam­pag­ne­straat naar de ro­ton­de toe.”

In de prak­tijk merkt To­lud op dat de brom­fiet­ser die op de Mr Ja­ger­nath Lach­mon­straat recht­door naar de Wil­lem Cam­pag­ne­straat rijdt na­bij de ro­ton­de in­voegt om het rij­wiel­pad te vol­gen. Dat is ver­bo­den en bo­ven­dien heel erg ge­vaar­lijk om­dat op dat weg­ge­deel­te al­leen mo­tor­rij­tui­gen, niet zijn­de brom­fiet­sen, mo­gen rij­den. Ze moe­ten het rij­wiel­pad vol­gen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.