Ad­vo­caat vraagt ovar voor com­mer­ci­ë­le seks­wer­ker

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Ad­vo­caat Na­ca­tia San A Young vroeg de rech­ter om don­der­dag haar cli­ënt Kel­ton A (20), die com­mer­ci­ë­le seks­wer­ker is, te ont­slaan van al­le rechts­ver­vol­ging (ovar), om­dat er spra­ke zou zijn van nood­weer­ex­ces in de­ze zaak. Kel­ton A wordt er­van ver­dacht op 23 ok­to­ber vo­rig jaar zijn ex-vriend Amier Can­dia om het le­ven te heb­ben ge­bracht door hem een steek­ver­won­ding in zijn borst­streek toe te bren­gen. San A Young heeft daar­bij von­nis­sen, waar­in ver­dach­ten we­gens nood­weer­ex­ces zijn ont­sla­gen van al­le rechts­ver­vol­ging, over­han­digd aan de rech­ter. Kel­ton A ver­klaar­de dat hij uit frus­tra­tie heeft ge­han­deld, om­dat het slacht­of­fer hem ter­ro­ri­seer­de. Hij werd ook mis­han­deld en be­dreigd. De ad­vo­caat vindt dat haar cli­ënt zich be­dreigd voel­de. Kel­ton A wil­de het slacht­of­fer niet do­den. Hij ris­keert tien jaar ge­van­ge­nis­straf. De po­li­tie kreeg de mel­ding dat ie­mand een steek­ver­won­ding was toe­ge­bracht. Ter plek­ke merk­te zij dat Kel­ton A be­zig was het slacht­of­fer te re­a­ni­me­ren. Kel­ton A ver­klaar­de dat hij een re­la­tie van ne­gen maan­den had met het slacht­of­fer. Hij be­ëin­dig­de de­ze re­la­tie, om­dat hij el­ke dag last on­der­vond van de man die hem ook mis­han­del­de. Op de dag van de moord kwa­men ze el­kaar op straat te­gen. Kel­ton A liep over de Van Roo­se­velt­ka­de, om­dat hij zou gaan werken. Bij het zien van het slacht­of­fer ren­de de ver­dach­te op een ge­ge­ven mo­ment weg. Het la­te­re slacht­of­fer gooi­de toen ste­nen op de man waar­van een hem op het voor­hoofd raak­te. Uit de ver­kla­ring van Kel­ton A blijkt dat de man hem uit­schold. Hij con­sta­teer­de dat een mes van de man kwam te val­len. Hij ren­de toen naar hem toe en raap­te het mes op, waar­mee hij het slacht­of­fer stak in de borst­streek.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.