Meer dan dui­zend ver­keers­over­tre­ders be­keurd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Ver­keers­hand­ha­vings­team (VHT) van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me heeft in sep­tem­ber meer dan dui­zend ver­keers­over­tre­din­gen ge­con­sta­teerd waar­voor over­tre­ders zijn be­keurd. Po­li­tie-in­spec­teur Lloyd To­lud, hoofd van het VHT, zegt aan de krant dat 1201 per­so­nen op de bon zijn ge­slin­gerd voor het over­schrij­den van de maxi­mum­snel­heid.

264 per­so­nen re­den rond zon­der hun gor­del om, 179 over­tre­ders heb­ben hun mo­tor­rij­tuig niet ge­keurd/her­keurd en 137 be­stuur­den voer­tui­gen ter­wijl ze niet in het be­zit zijn van een rij­be­wijs. Het VHT heeft 113 rij­be­wij­zen in­ge­vor­derd van be­stuur­ders die de maxi­mum vast­ge­stel­de snel­heid met 50 km per uur en meer heb­ben over­schre­den. To­lud geeft ver­der aan dat vier rij­be­wij­zen zijn in­ge­vor­derd van au­to­mo­bi­lis­ten die on­der in­vloed van al­co­hol ver­keer­den. Vol­gens hem geeft dit beeld van de sta­tis­tie­ken aan dat de au­to­be­stuur­ders het niet zo nauw ne­men met de ter plaat­se vast­ge­stel­de maxi­mum­snel­heid. “Ie­der­een heeft haast en stoort zich niet aan de ver­keers­re­gels of zijn me­de­weg­ge­brui­ker.” Het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Werken is mo­men­teel be­zig de rij­wiel­pa­den van de ver­schil­len­de we­gen te be­schil­de­ren en daar waar er geen rij­wiel­pa­den zijn, die aan te bren­gen. Voet­gan­gers staan bij een ze­bra­pad, maar de au­to­be­stuur­ders ne­ge­ren hen toch. Er zijn wei­nig be­stuur­ders die hen voor­rang ver­le­nen om over te ste­ken. “Jam­mer ge­noeg ma­ken ook be­stuur­ders van po­li­tie­voer­tui­gen zich hier­aan schul­dig. De weg­ge­brui­ker moet een minds­hift ma­ken en zo zijn ge­drag bij­stel­len. Ver­keers­vei­lig­heid re­a­li­se­ren wij al­len te­za­men”, al­dus in­spec­teur To­lud.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.