Be­ta­ling ver­keers­boe­te mid­dels pin­ap­pa­raat

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het be­ta­len van ver­keers­boe­te is bin­nen­kort ook mid­dels een pin­ap­pa­raat mo­ge­lijk. Pro­cu­reur­ge­ne­raal (pg) Roy Ba­jn­ath Pan­day deed de­ze me­de­de­ling gis­te­ren bij de ope­ning van het nieu­we zit­tings­jaar bij het Hof van Jus­ti­tie.

Vol­gens hem zal de in­tro­duc­tie van de in­ning van boe­te­gel­den bij ver­keers­over­tre­din­gen mid­dels het pin­ap­pa­raat heel bin­nen­kort ge­schie­den. Ba­jn­ath Pan­day zegt dat over­tre­ders van ver­keers­re­gels de keu­ze zul­len krij­gen om ter plaat­se mid­dels een pin­pas de boe­te te be­ta­len en hun pin­strook­je als be­wijs te ge­brui­ken voor een snel­le­re af­doe­ning. De ver­keers­po­li­tie zal zich hier­door niet meer met con­tant geld hoe­ven te ver­plaat­sen. Te­ge­lij­ker­tijd biedt de­ze in­ning­mo­da­li­teit de ge­le­gen­heid om de ef­fi­ci­ën­tie te ver­go­ten en de ver­ja­ring van ver­oor­de­lin­gen bij ver­keers­over­tre­din­gen te­rug te drin­gen. De pg zegt dat eerst een pi­lot­fa­se van drie maan­den in Paramaribo zal wor­den ge­start en na eva­lu­a­tie en even­tu­e­le bij­stel­lin­gen zal dit sys­teem lan­de­lijk wor­den in­ge­zet. De pg deel­de voorts mee dat hij met de lei­ding van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me reeds heeft ge­spro­ken over het ini­ti­a­tief voor het di­gi­ta­li­se­ren van straf­dos­siers. Bij de ver­de­re vorm­ge­ving van dit pro­ject wil hij gaar­ne met het hof na­den­ken over de op­zet, de in­rich­ting en het aan­bie­den van digitale dos­siers en daar­mee ge­re­la­teer­de cor­res­pon­den­tie. “Ook de mo­ge­lijk­heid voor au­dio- en vi­su­e­le op­na­mes bij ver­ho­ren bij voor­af be­paal­de soor­ten de­lic­ten en het pre­sen­te­ren van het ma­te­ri­aal op de zit­ting in het ka­der van be­wijs­voe­ring ge­niet on­ze aan­dacht.”

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.