Nieuw col­le­ge­jaar PTC ge­start

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het nieu­we col­le­ge­jaar 2016-2017 van het Po­ly­tech­nic Col­le­ge Su­ri­na­me (PTC) is maan­dag van start ge­gaan. Dit ge­beur­de mid­dels een ope­nings­col­le­ge in de Con­gres­hal waar­bij de nieu­we stu­den­ten of­fi­ci­eel zijn ver­wel­komd. ‘Lei­der­schap en vei­lig­heid’ is het the­ma voor 2016-2017. Dit meldt het PTC in een pers­be­richt.

Het PTC meldt ver­der in het be­richt dat het vindt dat er mo­men­teel een pre­cai­re si­tu­a­tie in het land heerst, maar des­on­danks moe­ten men­sen blijven stu­de­ren. Rob­by Hol­band, di­rec­teur PTC, zegt dat de moei­lij­ke si­tu­a­tie waar­in het land nu zit, hem en het per­so­neel heel veel kop­zor­gen be­zorgt. Ver­der zegt hij dat het in­sti­tuut van­af april steeds be­zig was mo­ge­lijk­he­den te be­kij­ken om stu­de­ren in Su­ri­na­me be­taal­baar te ma­ken. In zijn ope­nings­toe­spraak zei hij dat de eco­no­mi­sche si­tu­a­tie ze­ker geen bond­ge­noot is van het in­sti­tuut.

Hol­band is blij dat de nieu­we stu­den­ten en hun ou­ders on­danks de moei­lij­ke si­tu­a­tie in het land zich niet heb­ben la­ten af­schrik­ken om zich in te schrij­ven op het PTC. In dit nieu­we school­jaar is het stu­den­ten­be­stand met meer dan 400 stu­den­ten uit­ge­breid. Het PTC telt meer dan 1200 stu­den­ten. Hol­band ver­telt ver­der dat de stu­den­ten en ou­ders moed heb­ben ge­toond om in pe­ri­o­de van cri­sis toch nog te kie­zen voor ver­de­re stu­die. “Door ons zelf en ons land te ont­wik­ke­len, kun­nen wij als per­soon en land uit de moei­lij­ke si­tu­a­tie ko­men waar­in wij nu ver­ke­ren”, al­dus Hol­band.

Hij vindt het daar­om jam­mer te le­zen en te ho­ren hoe­veel geld en tijd er ge­stopt wordt in het be­ter ma­ken van on­ze eco­no­mie, waar­bij on­der­wijs een on­der­ge­schik­te rol krijgt. Zon­der goed ka­der zul­len zich bij de voor­be­rei­din­gen en uit­voe­ring van pro­jec­ten pro­ble­men blijven her­ha­len. De di­rec­teur van Fer­nan­des Bott­ling Com­pa­ny NV, Bry­an Ren­ten, die gast­spre­ker was bij het ope­nings­col­le­ge, heeft het be­lang van lei­der­schap in re­la­tie tot vei­lig­heid van­uit ver­schil­len­de in­vals­hoe­ken be­licht. Hij zegt dat be­drij­ven steeds be­wus­ter wor­den van de nood­zaak tot vei­lig werken. De toe­ne­men­de (in­ter­na­ti­o­na­le) wetten en re­gel­ge­ving, fi­nan­ci­ë­le ri­si­co’s en het be­sef dat duur­zaam maat­schap­pe­lijk on­der­ne­men on­der­deel is van goe­de be­drijfs­voe­ring zijn en­ke­le re­de­nen hier­voor. Ren­ten zegt ook dat be­drij­ven ma­na­ge­ment­sys­te­men in­tro­du­ce­ren die er­voor zor­gen dat een or­ga­ni­sa­tie haar ac­ti­vi­tei­ten en pro­ces­sen zo­da­nig in­richt en be­heerst met als doel de (voed­sel) vei­lig­heid en be­roeps­ge­zond­heid in en rond­om de or­ga­ni­sa­tie te waar­bor­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.