Loop­brug over Pa­ra­door­steek ge­slo­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARA - De loop­brug over de Pa­ra­door­steek in La Vi­gi­lan­tia is uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen voor al­le ge­brui­kers ge­slo­ten. De hou­ten leu­nin­gen aan de brug kun­nen elk mo­ment los­ra­ken en in de ri­vier te­recht­ko­men, meldt het Bur­ger In­for­ma­tie Cen­trum in een pers­be­richt. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Ar­mand Ju­rel heeft na rap­por­ta­ge van de Be­stuurs­dienst, de dis­tricts­raad en de res­sort­raad be­slo­ten de brug af te slui­ten. Het be­sluit heeft de goed­keu­ring van de af­de­ling Brug­gen van het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Werken (OW). Mid­dels bor­den met het op­schrift ‘Let op, ge­vaar aan brug­leu­ning. Loop­brug tij­de­lijk ge­slo­ten’, wordt het pu­bliek ge­we­zen op de maat­re­ge­len. Gis­te­ren zijn er aan­ne­mers op­ge­roe­pen door OW, voor het in­die­nen van of­fer­tes om her­stel­werk te ver­rich­ten aan de loop­brug. De brug is en­ke­le ja­ren te­rug aan­ge­va­ren door een pon­ton en is in de toe­komst aan al­ge­heel her­stel toe. De­ze voor­lo­pi­ge aan­pak is in be­lang voor de no­di­ge vei­lig­heid van ge­brui­kers. Da­ge­lijks ma­ken veel school­kin­de­ren ge­bruik van de­ze loop­brug om de scho­len te be­rei­ken en bur­gers die de ver­schil­len­de over­heids­kan­to­ren be­zoe­ken. Het af­slui­ten van de brug is niet in goe­de aar­de ge­val­len bij de be­wo­ners. Ze ge­ven aan niet op de hoogte te zijn ge­steld van de af­slui­ting. Het stre­ven is dat de brug zo snel mo­ge­lijk wordt aan­ge­pakt en open­ge­steld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.