Schip­pers roept op tot or­gaan­do­na­tie

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Mi­nis­ter Edith Schip­pers (Volks­ge­zond­heid) roept de bij­na ne­gen mil­joen men­sen die zich nog niet heb­ben ge­re­gi­streerd als do­nor op, dit vol­gen­de week tij­dens de jaar­lijk­se do­nor­week als­nog te doen. Vol­gens haar staan er nog al­tijd ruim dui­zend men­sen op de wacht­lijst die drin­gend een or­gaan no­dig heb­ben.

“Als je zelf een or­gaan wilt ont­van­gen als dat no­dig is om te blijven le­ven, dan is de keu­ze niet zo vrij­blij­vend. Re­gi­stra­ties met een ja zijn dan ook no­dig. Ove­ri­gens is de kans dat je ooit een or­gaan no­dig zult heb­ben gro­ter dan dat jouw or­ga­nen wor­den ge­bruikt voor do­na­tie”, zegt Schip­pers.

De­ze week zet­ten vrij­wil­li­gers, am­bas­sa­deurs en me­di­sche pro­fes­si­o­nals zich in het he­le land in om voor­lich­ting en gast­les­sen over or­gaan­do­na­tie te ge­ven. In Rot­ter­dam wordt een proef ge­daan om or­gaan­do­na­tie be­spreek­baar te ma­ken bij ver­schil­len­de groe­pen in de stad. Daar­bij kre­gen on­ge­veer 70.000 ‘nieu­we Ne­der­lan­ders’ een brief van de mi­nis­ter met de vraag of ze do­nor wil­len wor­den.

Vo­ri­ge maand is een nieuw wets­voor­stel over or­gaan­do­na­tie aan­ge­no­men door de Twee­de Ka­mer. Dat roept bij veel Ne­der­lan­ders vra­gen op of re­gi­stre­ren nog wel no­dig is. “Maar zo­lang de Eer­ste Ka­mer er nog geen be­sluit over ge­no­men heeft, ver­an­dert er niets aan het hui­di­ge sys­teem”, stelt mi­nis­ter Schip­pers.

Vo­rig jaar red­den 265 or­gaan­do­no­ren het le­ven van 759 men­sen. In­mid­dels leg­den twee op de vijf Ne­der­lan­ders van twaalf jaar en ou­der hun keu­ze vast in het Donor­re­gis­ter. Dat zijn bij­na zes mil­joen men­sen, van wie 60,8 pro­cent toe­stem­ming geeft voor het af­staan van één of meer­de­re or­ga­nen na hun over­lij­den.

(De Te­le­graaf/ foto: rijks­over­heid.nl)

Vol­gens Mi­nis­ter Edith Schip­pers staan er nog al­tijd ruim dui­zend men­sen op de wacht­lijst die drin­gend een or­gaan no­dig heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.