Rus­land waar­schuwt VS om Sy­risch le­ger niet aan te val­len

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - Rus­land dreigt mi­li­tair ge­weld te ge­brui­ken te­gen de Ver­e­nig­de Sta­ten (VS) als de Ame­ri­ka­nen stel­lin­gen van het Sy­ri­sche re­ge­rings­le­ger, waar ook Rus­si­sche sol­da­ten aan­we­zig zijn, bom­bar­de­ren. Dat heeft de woord­voer­der van het Rus­si­sche Mi­nis­te­rie van De­fen­sie don­der­dag ver­klaard aan het Rus­si­sche staats­pers­agent­schap Tass.

De woord­voer­der re­a­geer­de daar­mee naar ei­gen zeg­gen op be­rich­ten in be­paal­de wes­ter­se me­dia, waar­uit zou blij­ken dat Ame­ri­ka lucht­bom­bar­de­men­ten op stel­lin­gen van het Sy­ri­sche le­ger over­weegt. “We ra­den on­ze col­le­ga’s in Was­hing­ton aan om goed na te den­ken over de ge­vol­gen van hun plan­nen”, al­dus de de­fen­sie­woord­voer­der. Rus­land is bang dat er Rus­si­sche slacht­of­fers val­len bij Ame­ri­kaan­se aan­val­len.

The Was­hing­ton Post be­richt­te de­ze week dat de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring dis­cus­si­eert over aan­val­len op Sy­ri­sche over­heids­doel­wit­ten, maar dat de kans klein is dat die bin­nen­kort plaats­vin­den. De Ame­ri­ka­nen wil­len de im­pas­se rond de bloe­di­ge si­tu­a­tie in Alep­po door­bre­ken. De Vei­lig­heids­raad van de Ver­e­nig­de Na­ties komt vrij­dag op ver­zoek van Rus­land in spoed­zit­ting bij­een. De bij­een­komst wordt ge­wijd aan de toe­stand in Sy­rië. Aan­lei­ding is de uit­spraak van spe­ci­a­le VN-ge­zant voor Sy­rië Staf­fan de Mis­tu­ra, die don­der­dag zei te vre­zen dat Oost-Alep­po te­gen kerst vol­le­dig ver­woest dreigt te zijn. De Mis­tu­ra zal in een vi­deo­con­fe­ren­tie van­uit Genè­ve zijn uit­spraak toe­lich­ten.

De Ver­e­nig­de Sta­ten en Rus­land staan al eni­ge tijd op ge­span­nen voet van­we­ge de si­tu­a­tie in Sy­rië. De ge­sprek­ken tus­sen de twee lan­den over een staakt-het-vu­ren in Sy­rië wer­den be­gin de­ze week op­ge­schort, na­dat het groot­ste zie­ken­huis in het be­le­ger­de Alep­po vol­le­dig ver­nield werd bij een lucht­bom­bar­de­ment. Rus­land ver­klaar­de zich in­tus­sen wel be­reid om te on­der­han­de­len over een voor­stel dat Frank­rijk in­dien­de bij de VN-vei­lig­heids­raad. Met de re­so­lu­tie wil Pa­rijs een staakt-het-vu­ren in Alep­po en hulp aan de nood­lij­den­de be­vol­king van het be­le­ger­de stads­deel af­dwin­gen.

(de Volks­krant)

Sy­ri­sche sol­da­ten in Alep­po. (in­de­pen­dent.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.