Co­lom­bi­aan­se pre­si­dent San­tos krijgt No­bel­prijs voor de Vrede

Times of Suriname - - BUITENLAND -

CO­LOM­BIA - De Co­lom­bi­aan­se pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos heeft de No­bel­prijs voor de Vrede ge­won­nen.

Dat heeft het No­bel­co­mi­té gis­te­ren be­kend­ge­maakt. San­tos krijgt de prijs voor zijn re­so­lu­te in­span­nin­gen om een ein­de te ma­ken aan de bur­ger­oor­log die meer dan vijf­tig jaar woed­de. Vol­gens het co­mi­té heeft San­tos con­se­quent ge­pro­beerd het vre­des­pro­ces voor­uit te stu­wen. De pre­si­dent wordt ook ge­pre­zen van­we­ge zijn be­sluit om het vre­des­ak­koord in een re­fe­ren­dum voor te leg­gen aan het volk. “De prijs moet ook ge­zien wor­den als een eer­be­toon aan het Co­lom­bi­aan­se volk, dat on­danks zwa­re ont­be­rin­gen en mis­stan­den de hoop op vrede niet heeft op­ge­ge­ven, en aan al­le par­tij­en die een bij­dra­ge heb­ben ge­le­verd aan het vre­des­pro­ces”, meldt het co­mi­té. “Dit eer­be­toon is niet in de laat­ste plaats be­doeld voor de ver­te­gen­woor­di­gers van de tal­lo­ze slacht­of­fers van de bur­ger­oor­log.”

San­tos zei dat hij de prijs in de naam van het volk in ont­vangst neemt. Vol­gens de pre­si­dent is Co­lom­bia heel dicht­bij het be­rei­ken van vrede. San­tos on­der­han­del­de ja­ren­lang met re­bel­len­be­we­ging FARC en sloot re­cen­te­lijk na meer dan vijf­tig jaar oor­log vrede met de be­we­ging. Het ak­koord werd in een re­fe­ren­dum ech­ter ver­wor­pen door een krap­pe meer­der­heid van de Co­lom­bi­a­nen.

Het co­mi­té be­na­drukt dat de uit­slag van het re­fe­ren­dum niet hoeft te be­te­ke­nen dat het vre­des­pro­ces dood is. “Het re­fe­ren­dum was geen stem­ming vóór of te­gen vrede. Wat het ‘nee’-kamp ver­wierp, was niet de vre­des­wens, maar een spe­ci­fiek vre­des­ak­koord.” Bij de bur­ger­oor­log in Co­lom­bia kwa­men in vijf de­cen­nia meer dan 220.000 men­sen om het le­ven. Ze­ker zes mil­joen men­sen moesten vluch­ten voor het ge­weld.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.