Ef­fec­ten kli­maat­ver­an­de­ring ook in Su­ri­na­me

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ook in Su­ri­na­me zijn de ef­fec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring merk­baar. De ver­an­der­lijk­heid in de sei­zoe­nen voor wat be­treft de hoe­veel­heid en duur van re­gen (neer­slag) heb­ben ge­vol­gen voor de land­bouw­sec­tor. Er valt meer neer­slag dan nor­maal bin­nen kor­te tijd of bin­nen op­een­vol­gen­de da­gen, waar­door land­bouw­are­a­len te lij­den heb­ben aan wa­ter­over­last. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij (LVV) in een pers­be­richt.

Daar­te­gen­over zor­gen ho­ge­re tem­pe­ra­tu­ren voor een te­kort aan wa­ter voor ir­ri­ga­tie en een stag­na­tie in de groei en ont­wik­ke­ling van ge­was­sen. Een al­ter­na­tief om het hoofd te bie­den aan kli­maat­ver­an­de­ring is het ver­bou­wen van ge­was­sen in plan­ten­kas­sen, wat LVV al ja­ren sti­mu­leert.

Bin­nen de vis­se­rij­sec­tor is de kli­maat­ver­an­de­ring ook merk­baar. De zee­spie­gel en de tem­pe­ra­tuur van het wa­ter stij­gen, er ko­men va­ker stor­men en or­ka­nen voor. Ook kus­t­ero­sie en de on­voor­spel­ba­re weer- en vis­mi­gra­tie­pa­tro­nen, heb­ben al­le­maal een ne­ga­tie­ve in­vloed op dit mid­del van be­staan. Ook de vee­teelt­sec­tor heeft te lij­den van de ge­vol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Door te­veel neer­slag in een kor­te pe­ri­o­de, af­ge­wis­seld met te lan­ge pe­ri­o­den van droog­te, heeft het vee niet op­ti­maal te gra­zen, om­dat het gras­land of on­der wa­ter komt te lig­gen of uit­droogt. Dit jaar is de the­ma van We­reld Voed­sel­dag: ‘Kli­maat­ver­an­de­ring en de agra­ri­sche sec­tor’. En de slo­gan is: ‘Cli­ma­te is Chan­ging: Food and Agri­cul­tu­re are too’. Dit houdt in dat de ef­fec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring ons dwin­gen om de ma­nier waar­op voed­sel wordt ge­pro­du­ceerd aan te pas­sen. De­ze aan­pas­sing is no­dig om voed­sel­ze­ker­heid op een duur­za­me ma­nier te kun­nen ga­ran­de­ren voor de steeds toe­ne­men­de we­reld­be­vol­king. Een groot deel van het voed­sel van de we­reld­be­vol­king wordt over het al­ge­meen ge­pro­du­ceerd door land­bou­wers, vissers, en vee­hou­ders die de­ze be­roe­pen in ge­zins­ver­band uit­oe­fe­nen. Het is ge­ble­ken dat de­ze groep door­gaans een klei­ne rol speelt bij de ver­vui­ling van de at­mos­feer, bij­voor­beeld door de uit­stoot van scha­de­lij­ke broei­kas­gas­sen. De­ze groep wordt als eer­ste slacht­of­fer van na­tuur­lij­ke en of door de mens ver­oor­zaak­te ram­pen. Op­mer­ke­lijk is dat ram­pen de laat­ste tijd steeds toe­ne­men in fre­quen­tie en in­ten­si­teit. De agra­ri­sche sec­tor is zeer ge­voe­lig voor de ef­fec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring.

Zo­als elk jaar kiest de Voed­sel- en Land­bouw­or­ga­ni­sa­tie van de Ver­e­nig­de Na­ties (FAO) voor een be­paald ge­was, dat zij be­licht als een cen­traal­punt voor het he­le jaar. Dit jaar is ge­ko­zen voor ‘peul­ge­was­sen’. Zij zijn van groot eco­no­misch en ge­zond­heids­be­lang, om­dat de­ze ei­wit­rij­ke land­bouw­ge­was­sen zo­als bo­nen, erw­ten, pin­da’s en so­ja­bo­nen een gro­te rol spe­len bin­nen on­ze voed­sel­voor­zie­ning. Peul­ge­was­sen wor­den in de da­ge­lijk­se huis­hou­ding veel ge­bruikt door de con­su­ment zo­als de wel­be­ken­de brui­ne bo­nen. Ver­der ver­rij­ken de­ze ge­was­sen de bo­dem met stik­stof, wat voor gro­te­re vrucht­baar­heid zorgt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.