BGA, ABS en Ca­ri­com Se­cre­ta­ri­aat wil­len gaps in gen­der­da­ta weg­wer­ken

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Bu­reau voor Gen­der­aan­ge­le­gen­he­den (BGA) van het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken (BIZA) heeft met le­den van het Ca­ri­com Se­cre­ta­ri­aat af­ge­spro­ken dat het da­ta ter be­schik­king stelt aan het se­cre­ta­ri­aat en het Al­ge­meen Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (ABS). Ook zal wor­den na­ge­gaan hoe even­tu­e­le gaps in da­ta weg te werken. Dit meldt BIZA in een pers­be­richt.

“De­ze da­ta­gaps en knel­pun­ten ko­men niet al­leen voor in Su­ri­na­me, maar ook re­gi­o­naal is dit het ge­val. Af­ge­spro­ken is dat het BGA hier­aan zal werken tij­dens de ver­ga­de­rin­gen met sta­ke­hol­ders, zo­als de mi­nis­te­ries en niet-gou­ver­ne­men­te­le or­ga­ni­sa­ties. Veel voor­ko­men­de knel­pun­ten zijn ge­brek aan ca­pa­ci­ty buil­ding, ka­pi­taal en mens­kracht”, zegt BGA-me­de­werk­ster Mel­in­da Rey­me. Het BGA le­vert al re­gel­ma­tig da­ta aan het ABS, die de in­for­ma­tie ver­werkt in haar pu­bli­ca­tie: ‘Ge­se­lec­teer­de Gen­der­sta­tis­tie­ken’. Daar­in komt al­le be­schik­ba­re da­ta van het BGA voor. De af­spra­ken zijn ge­maakt tij­dens een be­zoek dat het Ca­ri­com Se­cre­ta­ri­aat op ver­zoek van het ABS bracht aan het BGA op 20 sep­tem­ber. Het doel van dit be­zoek was om te brain­stor­men over de be­schik­ba­re da­ta, de da­ta­gaps en de me­tho­den van da­ta­ver­za­me­ling van het BGA ten aan­zien van de Glo­bal Gen­der In­di­ca­tors. Glo­bal Gen­der In­di­ca­tors zijn in­ter­na­ti­o­naal over­een­ge­ko­men in­di­ca­to­ren, die ont­wik­keld zijn door de Uni­ted Na­ti­ons Sta­tis­ti­cal Di­vi­si­on (UNSD). Tij­dens de mee­ting is be­hal­ve over de da­ta­gaps ook breed­voe­rig ge­spro­ken over de steeds te­rug­ke­ren­de knel­pun­ten bij het ver­za­me­len van de da­ta. Er is geen recht­streek­se sa­men­wer­king tus­sen het BGA en de Ca­ri­com wat sta­tis­tie­ken be­treft, maar wel met het ABS. Gaat het ech­ter om gen­der­sta­tis­tie­ken, dan wordt het BGA recht­streeks door de Ca­ri­com be­na­derd om haar vi­sie te ge­ven op de in­di­ca­to­ren en de bij­be­ho­ren­de da­ta.

Er zijn in to­taal 52 Glo­bal Gen­der In­di­ca­tors, waar­van het BGA da­ta ver­za­melt voor 25 in­di­ca­to­ren. Hier­in zijn in­di­ca­to­ren op­ge­no­men voor de ca­te­go­rie­ën on­der­wijs, zeg­gen­schap en be­sluit­vor­ming, eco­no­mie en rech­ten van vrou­wen en meis­jes. Bij het for­mu­le­ren van elk be­leid, dus ook het gen­der­be­leid, is er da­ta no­dig. Vol­gens Rey­me wordt er zon­der da­ta aan nat­te­vin­ger­werk ge­daan en bij het ont­bre­ken van da­ta zul­len pro­gram­ma’s wor­den uit­ge­voerd, die geen ef­fect zul­len heb­ben. Zij be­na­drukt dat het ver­za­me­len van da­ta van de gen­der­in­di­ca­to­ren ze­ker zul­len hel­pen om goed be­leid te for­mu­le­ren en daar waar er da­ta­gaps aan­we­zig zijn, de­ze in te vul­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.