165 jaar naams­ver­an­de­ring Coro­nie her­dacht

Times of Suriname - - BINNENLAND -

CORO­NIE – Op vrij­dag 14 ok­to­ber was het pre­cies 165 jaar ge­le­den dat Coro­nie een zelf­stan­dig dis­trict werd. Coro­nie hoor­de eerst on­der de naam van Op­per Nic­ke­rie tot het dis­trict Nic­ke­rie. Mid­dels een her­den­kings­bij­een­komst in de Mul­ti­func­ti­o­ne­le Zaal in Tot­ness werd aan­dacht aan de­ze ge­beur­te­nis be­steed.

Ver­te­gen­woor­di­gers van de chris­te­lij­ke en isla­mi­ti­sche ge­meen­ten gin­gen voor in ge­bed en jon­ge­ren brach­ten Coro­ni­aan­se volks­lie­de­ren ten ge­ho­re. In de toe­spra­ken was het the­ma voor­al ‘hoe ver­der met Coro­nie’. De waar­ne­mend dis­tricts­com­mis­sa­ris van Coro­nie, Wed­pre­kash Joe­loem­singh, zei aan het goed op­ge­ko­men pu­bliek dat zijn er­va­ring is dat naar­ma­te de ge­meen­schap klei­ner wordt, het in­ge­wik­kel­der is de­ze te ont­wik­ke­len. Coro­nie is vrucht­baar en met na­me de agra­ri­sche sec­tor biedt gro­te mo­ge­lijk­he­den voor ont­wik­ke­ling. De Coro­ni­a­nen moe­ten de han­den in­een­slaan en de ont­wik­ke­ling ter hand ne­men. “La­ten we met bei­de oren dub­bel naar el­kaar luis­te­ren, la­ten we met bei­de ogen dub­bel kij­ken, we moe­ten pra­ten met één mond.” Ook het DNA-lid Re­mie Tar­na­di (NDP), van Coro­nie, leg­de in zijn toe­spraak de na­druk op een­heid en saam­ho­rig­heid. Coro­nie heeft ve­le ups en downs ge­kend. “La­ten we al­le ou­de plan­nen weer bo­ven wa­ter ha­len, de plan­nen mat­chen en uit­voe­ren. Het ge­loof in ei­gen kun­nen moet weer te­rug­ko­men.” Land­bou­wer Fel­ler van Ma­ry’s Ho­pe be­han­del­de in zijn di­pi Coro­nie to­ri het ge­voer­de ‘wa­ter­be­leid’ in Coro­nie. Land­bou­wers heb­ben wa­ter no­dig. De stel­ling van Fel­ler is: “Laat het wa­ter stro­men.” Door de zoet­wa­ter­dam bij de zwamp in het zui­den en de dijk bij de zee wordt het wa­ter vol­gens de land­bou­wer be­lem­merd om vol­doen­de te stro­men, de land­bou­wers heb­ben dan een wa­ter­pro­bleem. Fel­ler is er voor­stan­der van dat de Coro­ni­a­nen sa­men gaan zit­ten om na te gaan hoe het ver­der moet. Met de woor­den: “Coro­ni­a­nen zul­len het zelf moe­ten doen”, sloot hij zijn pre­sen­ta­tie af.

Aan het ein­de van de her­den­king werd als blij­ven­de her­in­ne­ring een ci­trus­boom ge­plant op het ter­rein van het com­mis­sa­ri­aat en craf­ters toon­den hun pro­duc­ten aan de gas­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.