ProRail niet lan­ger zelf­stan­dig

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Het mi­nis­te­rie van In­fra­struc­tuur neemt de­fi­ni­tief de touw­tjes bij spoor­be­heer­der ProRail in han­den. De NOS meld­de dat gis­te­ren op ba­sis van bron­nen in Den Haag. ProRail was on­ge­veer twin­tig jaar ge­le­den ge­pri­va­ti­seerd, maar zou nu een zelf­stan­dig be­stuurs­or­gaan wor­den. De mi­nis­ter­raad zou af­ge­lo­pen vrij­dag de knoop heb­ben door­ge­hakt, na een voor­stel van staats­se­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma (Spoor).

Een woord­voer­der van het mi­nis­te­rie laat des­ge­vraagd we­ten dat het ka­bi­net nog geen de­fi­ni­tief be­sluit heeft ge­no­men. Dijks­ma wil de Twee­de Ka­mer bin­nen an­der­hal­ve week in­for­me­ren, voor­dat de Ka­mer zich over de toe­komst van ProRail buigt.

ProRail zei gis­te­ren in een re­ac­tie “niet op de hoog­te” te zijn van een be­sluit. De dienst had in voor­gaan­de ja­ren te kam­pen met enor­me kos­ten­over­schrij­din­gen en mis­stan­den bij gro­te bouw­pro­jec­ten.

Een zelf­stan­dig be­stuurs­or­gaan of zbo is, zo­als de naam al aan­geeft, zelf­stan­dig en valt niet recht­streeks on­der een mi­nis­ter. Maar de mi­nis­ter houdt wel toe­zicht, gaat over be­noe­ming en ont­slag van be­stuur­ders en kan be­slui­ten te­rug­draai­en. Be­ken­de zbo’s zijn De Ne­der­land­sche Bank (DNB), het ka­das­ter, het Cen­traal Or­gaan op­vang asiel­zoe­kers (COA) en de Au­to­ri­teit Fi­nan­ci­ë­le Mark­ten (AFM). ProRail is nu nog een staats­be­drijf, zo­als Schip­hol, de Gas­unie en Hol­land Ca­si­no.

(De Te­le­graaf/foto: bnr.nl)

De dienst had in voor­gaan­de ja­ren te kam­pen met enor­me kos­ten­over­schrij­din­gen en mis­stan­den bij gro­te bouw­pro­jec­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.