Wil Aa­mir niet met Vaani Kap­oor werken?

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Eer­der werd ge­spe­cu­leerd dat het film­pro­du­tie huis Yash Raj Films (YRF)

Aa­mir Khan en Ami­tabh Bachchan over­ge­haald heeft voor een film. Toen Aa­mir dit per­soon­lijk op Twit­ter had aan­ge­kon­digd, wa­ren de fans dol­en­thou­si­ast.

Twee ster­ke ac­teurs van Bol­ly­wood­in­du­strie sa­men in een film ge­naamd Thugs Of Hin­do­s­tan. Het is echt grap­pig om te we­ten dat het duo nooit eer­der sa­men­ge­werkt heeft in een film. Dus ui­ter­aard zijn ve­len erg be­nieuwd naar Thugs of Hin­do­s­tan. Vaani Kap­oor haal­de de kran­ten­kop­pen, na­dat er ge­zegd werd dat ze ge­strikt is voor de film. Ge­zien het feit dat ze een ac­tri­ce is, die in de film­in­du­strie ge­ïn­tro­du­ceerd werd door YRF, was men er­van over­tuigd dat zij een rol heeft. Aan de an­de­re kant wordt er ge­zegd dat de ma­kers nog steeds op zoek naar een hoofd­rol­speel­ster. In het mid­den van dit al­les ver­scheen een be­richt dat Adi­tya Cho­p­ra, Vaani voor de film wil, ter­wijl Aa­mir niet. Een bron ver­tel­de aan Bol­ly­wood­li­fe, “Er is geen con­flict tus­sen hen. Adi­tya Cho­p­ra, Aa­mir Khan en Vic­tor zul­len een be­slis­sing ge­za­men­lijk ne­men. Om­dat de lea­ding la­dy nog niet ge­strikt is, be­kij­ken zij een he­le­boel op­ties. Hoop dat er geen ver­war­ring meer is. YRF is nog op zoek naar de da­me die sa­men met de­ze be­dre­ven ac­teurs zal werken. De­ze da­me zal ze­ker ge­luk­kig zijn.” Vol­gens de be­rich­ten, was de PK- ac­teur niet al te en­thou­si­ast om

Vaani in de film te heb­ben als de hoofd­rol­speel­ster. Waar­schijn­lijk vond hij dat het be­ter is om een be­ken­de ac­tri­ce er­voor te strik­ken. Ter­wijl Adi­tya Cho­p­ra op­nieuw met zijn Be­fik­re-ac­tri­ce wil werken. In­te­res­sant is, on­danks dat er nog geen lea­ding la­dy ge­strikt is, dat de re­lea­se­da­tum al be­kend is. Thugs Of Hin­do­s­tan zal tij­dens Di­wa­li 2018 in pre­mi­è­re gaan. (in­di­a­ti­mes.com/ foto: sd­l­cdn. com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.