Re­ge­ring zoekt USD 500 mil­joen obli­ga­tie­le­ning op in­ter­na­ti­o­na­le ka­pi­taal­markt

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De re­ge­ring is van plan USD 500 mil­joen te le­nen op de in­ter­na­ti­o­na­le ka­pi­taal­markt. Daar­voor heeft zij de bro­kers Op­pen­hei­mer en Sco­ti­a­bank be­na­derd. Het gaat om een obli­ga­tie­le­ning voor tien jaar en er wordt ge­mikt op een ren­te van maxi­maal te­gen 9,5 pro­cent. Op­mer­ke­lijk is dat de be­kend­ma­king niet door de re­ge­ring zelf is ge­daan, maar door in­ter­na­ti­o­na­le fi­nan­cie­le in­sti­tu­ten en ge­zag­heb­ben­de web­si­tes zo­als Reu­ters, Bloom­berg en Wall­street. Vol­gens de in­ter­na­ti­o­na­le be­rich­ten gaat het om een le­ning aan Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me in de vorm van obli­ga­ties. Het is voor­als­nog on­dui­de­lijk of de ren­te be­trek­king heeft op het to­ta­le be­drag of als het gaat om een jaar­lijk­se ren­te. Op­po­si­tie­lei­der Chan­dri­ka­persad San­tok­hi (VHP) wil­de gis­te­ren te­gen het ein­de van de ver­ga­de­ring van De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA) daar op­hel­de­ring over vra­gen aan de re­ge­ring, maar kreeg daar­voor niet de ge­le­gen­heid van DNA-voor­zit­ter Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons. Dit vraag­stuk was vol­gens haar bui­ten de or­de. Naar Ti­mes of Su­ri­na­me ver­neemt, zal de re­ge­ring hier­over don­der­dag ant­woord ge­ven aan het par­le­ment. De po­li­tie­ke par­tij­en NPS en VHP zul­len van­daag al­vast een of­fi­ci­ë­le ver­kla­ring, waar­in zij pro­test aan­te­ke­nen te­gen dit voor­ne­men van de re­ge­ring, de deur doen uit­gaan. Het kan bij San­tok­hi niet in dat een be­sluit van een der­ge­lijk for­maat niet in sa­men­spraak met het par­le­ment heeft plaats­ge­von­den. Ook is hij niet te spre­ken over de ‘ge­heim­zin­nig­heid’ rond het voor­ne­men voor de­ze obli­ga­tie­le­ning. “Het ren­te­per­cen­ta­ge is zo hoog, USD 50 mil­joen per jaar. Dit be­te­kent dat wij over tien jaar het dub­be­le heb­ben af­ge­lost van het ge­leen­de be­drag, dus USD 1 mil­jard. Ook we­ten we niet wat de com­mis­sie is die Op­pen­hei­mer en Sco­ti­a­bank zul­len vra­gen. On­ze zorg is wat de re­ge­ring met het geld zal doen en waar­om het par­le­ment niet is be­trok­ken. Waar­voor heb je het geld no­dig, want je bent toch in zee ge­gaan met IMF?”, vraagt San­tok­hi. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.