Me­de­wer­kers Open­baar Groen bar­ri­ca­de­ren weg

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO Me­de­wer­kers van de af­de­ling Open­baar Groen in het dis­trict Com­me­wij­ne bar­ri­ca­deer­den gis­te­ren de Com­mis­sa­ris Thur­kow­weg. Ze zijn on­te­vre­den dat de co­ör­di­na­tor en sub­co­ör­di­na­tor van Open­baar Groen Com­me­wij­ne naar Paramaribo over­ge­plaatst zul­len wor­den.

De Al­ge­me­ne Bond van Per­so­neel bij Mi­li­eu­be­heer (ABPM), met als voor­zit­ter Hu­go Blan­ker, heeft de le­den on­der­steund in de­ze ac­tie. De krant ver­neemt dat be­trok­ke­nen de vo­ri­ge week zijn uit­ge­no­digd om zich van­af maan­dag in Paramaribo op het werk aan te mel­den, om­dat het de be­doe­ling is dat er een nieu­we lei­ding aan­ge­steld wordt voor het dis­trict. Me­de­wer­kers ver­moe­den dat de po­li­tiek een rol speelt in de­ze zaak. Blan­ker zegt dat de be­trok­ken sub- en co­ör­di­na­tor de ge­dwon­gen over­plaat­sing bij de bond heb­ben ge­meld. Het be­stuur van de ABPM heeft hen daar­bij aan­ge­ge­ven hoe te han­de­len. “De bond wil blij­ven in een si­tu­a­tie waar­bij werk­ne­mers ze­ker­heid heb­ben. Be­trok­ke­nen zijn op du­bi­eu­ze gron­den aan­ge­zegd om hun werk­lo­ca­tie te ver­la­ten en zich naar Paramaribo te be­ge­ven waar ze in de mid­dag­uren in­ge­zet zul­len wor­den”, zegt de bonds­voor­zit­ter. De bond is van me­ning dat be­trok­ke­nen mid­dels een be­schik­king zijn aan­ge­steld en dat over­plaat­sing met in­stem­ming van be­trok­ke­nen moet ge­beu­ren. Blan­ker zegt dat ook in Sa­ram­ac­ca een der­ge­lijk ge­val speelt.

In een schrij­ven aan mi­nis­ter Sieg­fried Wolff van Open­ba­re Wer­ken, heeft de bond la­ten we­ten dat het zich ver­zet te­gen de in­ti­mi­de­ren­de mu­ta­tie van wer­kers van met na­me de dis­tric­ten Com­me­wij­ne en Sa­ram­ac­ca. Ver­der in de brief aan de mi­nis­ter haalt de bond ook het punt aan dat me­de­wer­kers wor­den ge­dwon­gen om des za­ter­dags en zon­dags te wer­ken, op straf­fe van ran­cu­neu­ze maat­re­ge­len.

De bond vraagt ook naar een eva­lu­a­tie van het sys­teem waar­bij me­de­wer­kers uit Sa­ram­ac­ca en Com­me­wij­ne da­ge­lijks wor­den ver­voerd naar Paramaribo om werk­zaam­he­den te ver­rich­ten. Ook het feit dat voor­man­nen ver­voer­s­toe­la­ge ont­be­ren voor het wer­ken in ver­re ge­bie­den, moet be­ke­ken wor­den. De bond vraagt de mi­nis­ter om de ge­wraak­te maat­re­ge­len te­rug te draai­en en daar­na met de bond in over­leg te tre­den hier­over. De bond wacht tot ui­ter­lijk 20 ok­to­ber op een re­ac­tie en geeft aan dat bij het uit­blij­ven hier­van be­stuur en le­den van de ABPM ge­nood­zaakt zul­len zijn om an­de­re ef­fec­tie­ve mo­del­len in uit­voe­ring te bren­gen. MP/WJ

Dit is een deel van de me­de­wer­kers van de af­de­ling Open­baar Groen in het dis­trict Com­me­wij­ne die gis­te­ren uit on­te­vre­den­heid de Com­mis­sa­ris Thur­kow­weg had­den ge­bar­ri­ca­deerd. (Fo­to: Sher­wien Ha­noe­man)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.