San­tok­hi be­werk­stel­ligt hulp zie­ken­hui­zen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Chan­dri­ka­persad San­tok­hi (VHP) heeft als volks­ver­te­gen­woor­di­ger be­werk­stel­ligd dat de Su­ri­naam­se zie­ken­hui­zen hulp van­uit Ne­der­land zul­len krij­gen. Hij zegt aan de krant dat Ma­no­dj Hin­do­ri, voor­zit­ter van de Na­ti­o­na­le Zie­ken­huis Raad, mo­men­teel in Ne­der­land is om ge­sprek­ken te voe­ren met een plat­form dat in Ne­der­land door hem is ge­ï­ni­ti­eerd.

“Ik heb een goe­de or­ga­ni­sa­tie ge­ï­ni­ti­eerd in Ne­der­land en over­ge­dra­gen aan een plat­form. Ik heb ge­sprek­ken ge­voerd met po­li­tiek Den Daag, het be­drijfs­le­ven en de dias­po­rage­meen­schap.” De volks­ver­te­gen­woor­di­ger heeft ook ge­sprek­ken ge­voerd met Hin­do­ri en An­toi­ne Bra­him, di­rec­teur van het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo. Hij legt uit dat in Ne­der­land een plat­form is op­ge­zet om nood­hulp goed te or­ga­ni­se­ren en te co­ör­di­ne­ren. Het plat­form be­staat uit heel wat des­kun­di­gen, me­di­ci en per­so­nen die ge­spe­ci­a­li­seerd zijn in de ge­zond­heids­zorg en ook on­der­ne­mers en dias­po­ra­des­kun­di­gen en dias­po­ra­or­ga­ni­sa­ties die de za­ken ver­der zul­len be­spre­ken met Hin­do­ri. Vol­gens San­tok­hi gaat het om hulp voor de me­di­sche sec­tor die le­vens­be­drei­gend is, waar­door men­sen­le­vens kun­nen wor­den ge­red. De zie­ken­hui­zen en me­di­sche spe­ci­a­lis­ten van Su­ri­na­me moe­ten aan­ge­ven waar de le­vens­be­drei­gen­de si­tu­a­tie ligt, zo­dat het plat­form daar­op kan in­spe­len. De par­le­men­ta­ri­ër zegt dat het on­der meer zijn taak is, te fo­cus­sen op de le­vens­be­drei­gen­de si­tu­a­tie in de ge­zond­heids­sec­tor. Hin­do­ri zal vol­gens hem aan­to­nen wat de ef­fec­ten van de cri­sis zijn en waar­voor de hulp pre­cies no­dig is. In ver­band met het ge­sprek met het plat­form is Hin­do­ri af­ge­reisd.

San­tok­hi wil dat er ook een hulp­lijn op gang komt naar de af­de­ling Car­di­o­lo­gie. Hij be­na­drukt dat het geen po­li­tie­ke ac­ti­vi­teit is. Daar­om heeft hij zich te­rug­ge­trok­ken toen Hin­do­ri met de ge­sprek­ken be­gon. “Ik heb ge­ï­ni­ti­eerd en een plat­form daar ach­ter­ge­la­ten. Ik wil niet dat het een po­li­tie­ke kleur krijgt. Ik heb als volks­ver­te­gen­woor­di­ger mijn bij­dra­ge ge­le­verd, maar het moet niet zo zijn dat men daar­aan een po­li­tiek tin­tje gaat ge­ven. De eer­ste in­di­ca­ties zijn er dat men­sen dood­gaan als ge­volg van de cri­sis.” De dias­po­rage­meen­schap zet daar­om de eer­ste stap­pen om de me­di­sche hulp op gang te bren­gen.

San­tok­hi vindt dat er ook een or­ga­ni­sa­tie en co­ör­di­na­tie van de Su­ri­naam­se zij­de moet ko­men. Er moet vol­gens hem be­reid­heid zijn van Su­ri­na­me om de hulp te ont­van­gen. “De hulp moet po­li­tiek on­der­steund wor­den door po­li­tiek Su­ri­na­me.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.