Be­slag­leg­ging ei­gen­dom­men bui­ten­land­se ver­oor­deel­den in de maak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Cri­mi­ne­len die via mis­daad geld en an­der ver­mo­gen in Ne­der­land heb­ben ver­gaard en die op wel­ke ma­nier dan ook in Su­ri­na­me heb­ben ge­ïn­ves­teerd, zul­len het al­le­maal bin­nen­kort kwijt­ra­ken. Het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie is daar­over in ver­ge­vor­der­de ge­sprek­ken met Ne­der­land­se au­to­ri­tei­ten. Bin­nen de Ca­ri­com is de­ze maat­re­gel ook in de maak. Mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los wil niet al­leen met Ne­der­land, maar ook met Bra­zi­lië, Gu­y­a­na en FransGu­y­a­na zo snel als mo­ge­lijk de­ze af­spra­ken be­klin­ken. “Su­ri­na­me moet geen Ho­li­day Inn wor­den voor on­recht­ma­tig ver­kre­gen ver­mo­gen”, zegt de mi­nis­ter. De Staat kan aan on­recht­ma­tig ver­kre­gen ver­mo­gen ook aar­dig wat geld ver­die­nen. Met Ne­der­land zijn er dis­cus­sies gaan­de die er­toe moe­ten lei­den dat Su­ri­na­me vijf­tig pro­cent van ei­gen­dom­men van ver­oor­deel­de cri­mi­ne­len mag be­hou­den, op­ge­teld bij al­le kos­ten die ko­men bij kij­ken. Ook wordt be­dis­cus­si­eerd of Su­ri­na­me ver­mo­gens en ei­gen­dom­men tot een be­paal­de waar­de ge­heel mag be­hou­den. Ne­der­land zou niet on­wel­wil­lend zijn te­gen­over de­ze voor­stel­len, om­dat cri­mi­ne­len daar­mee ge­de­mo­ti­veerd wor­den om in dat land ver­kre­gen ver­mo­gens bui­ten de lands­gren­zen te bren­gen. Bin­nen de Ca­ri­com, waar Su­ri­na­me lid van is, wordt ge­spro­ken over een in­hou­ding van tien pro­cent door het land waar­in het cri­mi­ne­le ver­mo­gen ge­ïn­ves­teerd is. “Waar­schijn­lijk zal het in fe­bru­a­ri tij­dens de Ca­ri­com­staats­hoof­den­ver­ga­de­ring be­spro­ken wor­den”, zegt mi­nis­ter Van Dijk-Si­los. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.