NVB-bus­hou­ders doen be­roep op pre­si­dent

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Bus­hou­ders die dien­sten ver­le­nen aan het Na­ti­o­naal Ve­voers­be­drijf (NVB) doen een be­roep op pre­si­dent De­si Bou­ter­se om zijn in­vloed aan te wen­den dat de sub­si­die­ach­ter­stand, die nu op­loopt tot bij­kans vier maan­den, wordt uit­be­taald. De bus­hou­ders heb­ben in een le­den­ver­ga­de­ring be­slo­ten tot vrij­dag de kat uit de boom te kij­ken. Als er geen schot in de zaak komt, mag de ge­meen­schap de ko­men­de week ac­ties ver­wach­ten die di­rect in­vloed zul­len heb­ben. De bus­hou­ders ko­men dan maan­dag bij­een om de stra­te­gie te be­pa­len.Ken­neth The­men, voor­zit­ter van de Or­ga­ni­sa­tie van Bus- en Boot­hou­ders in Su­ri­na­me (OBS), zegt niet te be­grij­pen dat de over­heid er steeds voor zorgt dat de trans­port­sec­tor, die er­voor zorgt dat eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten kun­nen plaats­vin­den, steeds in ge­vaar komt. “De re­ge­ring zegt al­door dat ze op­komt voor de al­ler­arm­sten. Het is voor­na­me­lijk de­ze groep die ge­bruik­maakt van het goed­ko­pe bus­ver­voer en de re­ge­ring zou dan zon­der­meer haar ver­plich­tin­gen moe­ten na­ko­men. Ech­ter wordt steeds het te­gen­deel be­we­zen”, zegt The­men. De OBS-voor­zit­ter vindt het schan­de­lijk dat de bus­hou­ders steeds weer la­waai moe­ten ma­ken om geld, dat hen recht­ma­tig toe­komt, te ont­van­gen. Bus­hou­ders moe­ten er­voor zor­gen dat de bus in rij­den­de staat blijft en per­so­neel uit­be­taald wordt. Daar­naast heb­ben ze ook een ge­zin dat ze moe­ten on­der­hou­den. De be­taal­stuk­ken zijn al eni­ge tijd bij het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën, ech­ter is er geen be­we­ging. The­men hoopt dat er spoe­dig uit­be­taald wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.