Een jaar ge­ëist te­gen twee mis­bruik­ver­dach­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Dew­koe­mar P en Ro­meo S ris­ke­ren elk een jaar ge­van­ge­nis­straf voor het sek­su­eel mis­brui­ken van een meis­je. De of­fi­cier van jus­ti­tie vroeg ook om ge­van­gen­ne­ming van bei­de ver­dach­ten. Ze kwam tot het be­wijs on­danks het feit dat Dew­koe­mar P ont­kent schul­dig te zijn. Ro­meo S heeft wel be­kend dat hij seks heeft ge­had met het meis­je.

De­ze zaak kwam in fe­bru­a­ri aan het licht toen de vrouw van Dew­koe­mar P naar de moe­der van het slacht­of­fer stap­te en ver­tel­de dat het meis­je een re­la­tie met haar man had. Het slacht­of­fer heeft toen in het bij­zijn van de vrouw van Dew­koe­mar P aan­ge­ge­ven dat ze daad­wer­ke­lijk seks met haar man heeft ge­had. Naar aan­lei­ding daar­van deed de moe­der van het meis­je aan­gif­te van mis­bruik te­gen Dew­koe­mar P. De po­li­tie heeft het slacht­of­fer ge­hoord, waar­bij zij heeft aan­ge­ge­ven dat zij vrij­wil­lig seks heeft ge­had met Dew­koe­mar P en ook met Ro­meo S. Met Dew­koe­mar P zou ze een keer seks heb­ben ge­had en met Ro­meo S meer­de­re ma­len. Ro­meo S heeft be­kend dat hij het feit heeft ge­pleegd. Dew­koe­mar P heeft ech­ter de sek­su­e­le om­gang ont­kend, maar ver­klaart wel dat het meis­je brief­jes voor hem stuur­de. De ver­vol­gings­amb­te­naar zegt dat een kind de ge­le­gen­heid moet krij­gen te groei­en en niet te vroeg sek­su­eel vol­was­sen moet wor­den ge­maakt. Ze be­treurt het dat het kind door het han­de­len van de ver­dach­ten niet de ge­le­gen­heid heeft ge­had te groei­en.

Bei­de ver­dach­ten zijn in de­ze zaak eer­der voor­lo­pig in vrij­heid ge­steld. Ro­meo S ver­scheen gis­te­ren niet in de rechts­zaal, maar zijn kom­paan Dew­koe­mar P wel, om­dat hij uit an­de­re hoof­de is aan­ge­hou­den. Dew­koe­mar P wil­de geen ad­vo­caat heb­ben, maar wens­te ook niets te zeg­gen ter ver­de­di­ging. Rech­ter Re­wi­ta Chat­ter­pal heeft de per­soon­lij­ke ver­schij­ning van Ro­meo S ge­last voor 1 no­vem­ber. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.