Drie jaar voor mis­bruik nicht­je

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Aniel­koe­mar N (47) is gis­te­ren con­form de eis van het Open­baar Mi­nis­te­rie ver­oor­deeld tot drie jaar ge­van­ge­nis­straf voor het sek­su­eel mis­brui­ken van zijn ze­ven­ja­rig nicht­je in het dis­trict Com­me­wij­ne. Rech­ter Re­wi­ta Chat­ter­pal zegt dat het kind con­sis­tent is ge­weest in haar ver­kla­ring. De­ze ze­den­zaak kwam via de school aan het rol­len. Een leer­kracht ont­dek­te dat het kind ge­lui­den maak­te die bij sek­su­e­le han­de­lin­gen ho­ren. Het kind kus­te jon­gens en om­hels­de an­de­re kin­de­ren. Ze trok haar rok om­hoog en maak­te sek­su­eel ge­tin­te ge­ba­ren naar an­de­re kin­de­ren. De leer­kracht stuur­de het kind daar­om naar de on­der­di­rec­teur van de school aan wie het meis­je ver­tel­de dat zij sek­su­eel is mis­bruikt door haar oom Glenn, de ver­oor­deel­de. Haar bor­sten le­ken iets gro­ter dan bij an­de­re kin­de­ren van haar leef­tijd. Ze ver­tel­de dat haar oom haar bor­sten had aan­ge­raakt. Vol­gens de leer­kracht kwam het slacht­of­fer ver­waar­loosd over, maar haar ver­kla­ring was wel ge­loof­waar­dig. Het kind zou va­ker te­gen haar klas­ge­no­ten heb­ben ge­zegd ‘kom la­ten we gaan boe­len’. Op de zit­ting ver­tel­de het meis­je dat oom Glenn stout is ge­weest en dat hij haar heeft mis­bruikt. Ze ver­tel­de hoe het een en an­der zich heeft voor­ge­daan. Op een be­paald mo­ment is zij naar de arts ge­bracht die heeft vast­ge­steld dat het maag­den­vlies niet meer in tact is. De va­der van het meis­je, die broer is van Aniel­koe­mar N, zegt dat hij nooit iets merk­waar­digs bij het meis­je heeft op­ge­merkt. Hij had wel van een tan­te van het meis­je ver­no­men dat de ver­oor­deel­de aan het kind zat. Hij con­fron­teer­de het meis­je daar­mee. De min­der­ja­ri­ge hield haar va­der voor dat de man haar had mis­bruikt. Hij con­fron­teer­de ook zijn broer hier­mee, maar die ont­ken­de. Ad­vo­caat Shefa­ni Amirkhan pleit­te dat haar cli­ënt van­af zijn aan­hou­ding heeft ont­kend schul­dig te zijn. Vol­gens haar had de va­der van het kind nooit iets op­ge­merkt. De ver­dach­te zei niets met het slacht­of­fer te heb­ben ge­daan. Vol­gens de raads­vrouw is er in­der­daad iets ge­beurd met het slacht­of­fer, maar er is vol­gens haar in de­ze zaak geen an­de­re on­der­steu­ning. Aniel­koe­mar N is voor het eerst in aan­ra­king ge­ko­men met de po­li­tie. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.