Ge­zin be­roofd en ge­kne­veld

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een ge­zin is in de nacht van maan­dag op dins­dag in zijn wo­ning aan de Toe­kanstraat in Paramaribo over­val­len. Com­mis­sa­ris van po­li­tie In­der Jang­ba­ha­doer, com­man­dant van re­gio Paramaribo, be­ves­tigt dit. Hij zegt aan de krant dat vier cri­mi­ne­len die ge­wa­pend wa­ren met een vuist­vuur­wa­pen en een jacht­ge­weer het pand bin­nen­dron­gen. Het ge­zin werd met­een over­val­len. De ro­vers maak­ten geld en goe­de­ren, on­der meer ba­by­spul­len buit.

Vol­gens Jang­ba­ha­doer heeft de be­ro­ving rond half drie in de och­tend plaats­ge­von­den. Toen de po­li­tie de mel­ding kreeg, ruk­te zij ge­lijk uit. Jang­ba­ha­doer geeft aan dat de ro­vers de ge­zins­le­den heb­ben ge­sla­gen, maar de slacht­of­fers heb­ben geen ern­sti­ge ver­won­din­gen op­ge­lo­pen. Ook wa­ren de slacht­of­fers ge­kne­veld ach­ter­ge­la­ten. De po­li­tie­com­mis­sa­ris zegt dat het on­der­zoek nog gaan­de is om de da­ders te ach­ter­ha­len. Vol­gens hem heb­ben ze het huis ge­for­ceerd om bin­nen te drin­gen.

Jang­ba­ha­doer zegt dat in al­le be­ro­vings­za­ken de on­der­zoe­ken gaan­de zijn. Hij vraagt tips aan de sa­men­le­ving. Hij vraagt de men­sen om in­dien zij het ver­moe­den heb­ben dat per­so­nen zich aan een be­ro­ving heb­ben schul­dig ge­maakt dit door te ge­ven aan de po­li­tie. Vol­gens hem zul­len de tips een be­lang­rij­ke rol spe­len bij het op­los­sen van de za­ken. “De iden­ti­teit van de tip­ge­vers zal niet wor­den prijs­ge­ge­ven; de tip is be­lang­rijk.” WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.