Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen springt te los om met pro­mo­ven­di

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

GRO­NIN­GEN - De Rijks­uni­ver­si­teit Gro­nin­gen (RUG) gaat vol­gens het Pro­mo­ven­di Net­werk Ne­der­land (PNN) te los om met de be­lan­gen van pro­mo­ven­di.

De uni­ver­si­teit zou er al veel te veel van uit­gaan dat pro­mo­ven­di ge­woon stu­den­ten zijn in plaats van me­de­wer­kers met meer rech­ten. Er loopt ech­ter al­leen nog maar een proef met de­ze an­de­re sta­tus. Het PNN zegt een en an­der op te ma­ken uit stuk­ken die het ge­kre­gen heeft met een be­roep op de Wet open­baar­heid van be­stuur (Wob). Om­dat het een proef is, mo­gen pro­mo­ven­di tot 2018 als stu­dent aan het werk wor­den ge­zet, maar de uni­ver­si­teit zou al veel ver­der voor­uit­den­ken. Ook zou de RUG geen re­ke­ning hou­den met het sta­ken van de proef en de rech­ten van de pro­mo­ven­di daar­na. PNN­voor­zit­ter Rolf van Weg­berg is “ver­bijs­terd” door de gang van za­ken: “Ener­zijds plaatst de RUG pa­gi­na­gro­te ad­ver­ten­ties van haar kers­ver­se No­bel­prijs­win­naar. Een win­naar die zelf el­ke ge­le­gen­heid ge­bruikt om zijn pro­mo­ven­di naast hem op het po­di­um te zet­ten. An­der­zijds is de RUG te be­roerd pro­mo­ven­di loon naar wer­ken te ge­ven.” De­caan Lou de Leij is zeer on­aan­ge­naam ver­rast door de kri­tiek, want de uni­ver­si­teit heeft het vol­gens hem al­le­maal “ver­domd net­jes” wil­len doen. “De RUG heeft bij het mi­nis­te­rie van On­der­wijs een voor­stel in­ge­diend dat voor­af is be­spro­ken met en una­niem is goed­ge­keurd door de uni­ver­si­teits­raad. Al­le fa­cul­teits­ra­den zijn over het voor­stel ge­ïn­for­meerd.” Het gaat vol­gens hem ook maar om een klei­ne groep van de pro­mo­ven­di, die ove­ri­gens wel de­zelf­de so­ci­a­le ze­ker­he­den hou­den, maar niet on­der een cao val­len. De uni­ver­si­teit komt ge­woon ook al haar ver­plich­tin­gen na, al­dus De Leij. De be­schul­di­gin­gen zou­den on­te­recht zijn en ge­ba­seerd zijn op ei­gen in­ter­pre­ta­ties. De uni­ver­si­teit heeft de PNN ook te­ver­geefs ver­zocht te ko­men pra­ten, zegt de de­caan.

(NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.