Po­li­tie­mol uit Ge­leen aan­ge­hou­den voor li­qui­da­tie­po­ging

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

GE­LEEN - Een 50-ja­ri­ge po­li­tie­me­de­wer­ker die wordt ver­dacht van het lek­ken van ge­hei­me in­for­ma­tie, wordt nu ook ver­dacht van twee li­qui­da­tie­po­gin­gen. Dit heeft het Open­baar Mi­nis­te­rie gis­te­ren be­kend­ge­maakt. De li­qui­da­tie­po­gin­gen von­den plaats op 29 de­cem­ber 2014 en op 1 maart 2016. Het OM wil in het be­lang van het on­der­zoek geen ver­de­re me­de­de­lin­gen doen over de zaak. Vol­gens 1Lim­burg gaat het naar al­le waar­schijn­lijk­heid ech­ter om twee po­gin­gen om paar­den­han­de­laar Jan S. uit Ste­vens­weert van het le­ven te be­ro­ven. Bij de po­ging in maart raak­te S. ge­wond. S. was lan­ge tijd de hoofd­ver­dach­te in een eer­de­re moord­zaak uit 2009. Ro­nald No­te­bo­ren uit Schin­nen werd om­ge­bracht en in stuk­ken te­rug­ge­von­den. S. werd in 2014 vrij­ge­spro­ken we­gens ge­brek aan be­wijs. De op­nieuw aan­ge­hou­den po­li­tie­me­de­wer­ker wordt de­ze week voor­ge­leid. De po­li­tie­mol werk­te in het ba­sis­team Weste­lij­ke Mijn­streek en zit sinds 25 au­gus­tus vast. Zijn naam kwam naar vo­ren in de moord­zaak op Sven Prins in Bruns­sum, vo­rig jaar sep­tem­ber. Hij zou in­for­ma­tie over het on­der­zoek heb­ben ge­lekt. Hier zou hij drie ton van cri­mi­ne­len voor heb­ben ont­van­gen. De man han­del­de bij het lek­ken van in­for­ma­tie ove­ri­gens niet al­leen. Een 25-ja­ri­ge col­le­ga werd even­eens aan­ge­merkt als ver­dach­te. Ook zij zou ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie door heb­ben ge­ge­ven.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.