As­scher stort zich in strijd PvdA en wil ‘pro­gres­sief Ne­der­land’ aan­voe­ren

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Lo­de­wijk As­scher gaat de PvdA­lijst­trek­kers­strijd in met een per­soon­lij­ke cam­pag­ne voor ge­lij­ke kan­sen en min­der twee­de­ling. Op het Am­ster­dam­se Cal­vijn Col­le­ge pre­sen­teer­de hij zich maan­dag als de man die ‘pro­gres­sief Ne­der­land’ wil aan­voe­ren ‘te­gen de ne­ga­ti­vi­teit van de PVV en de kil­heid van de VVD’.

Daar­mee komt er een ein­de aan maan­den­lan­ge spe­cu­la­ties over de am­bi­ties van de vi­ce­pre­mier, die al ja­ren­lang wordt ge­noemd als de kroon­prins van de PvdA. As­scher is de der­de PvdA’er die zich in de strijd mengt, na Die­de­rik Samsom en het Twee­de Ka­mer­lid Jac­ques Mo­nasch. As­scher hoopt de kan­di­daat te zijn die strijdt te­gen po­la­ri­sa­tie en denkt daar­bij gro­ter dan de PvdA al­leen. Hij denkt de kan­di­daat te zijn die het na­mens ‘links’ kan op­ne­men te­gen VVD-lei­der Rut­te en PVV-lei­der Wil­ders. ‘We wor­den te­gen el­kaar op­ge­zet. Aan de ene kant heb je de ra­di­ca­le is­la­mis­ten, aan de an­de­re kant de bang­ma­kers, de po­pu­lis­ten. Ze ver­ket­te­ren el­kaar, maar heb­ben het­zelf­de re­cept.’ Daar wil hij ‘de pro­gres­sie­ve be­we­ging’ te­gen­over zet­ten. ‘La­ten we die be­we­ging weer zuur­stof ge­ven. La­ten we de hoop te­rug­bren­gen dat het an­ders en be­ter kan.’ Men­sen die voor twee eu­ro ‘flits­lid’ wor­den bij de PvdA mo­gen mee­stem­men bij de in­ter­ne ver­kie­zing voor het par­tij­lei­der­schap. As­scher wil in die rol ‘de ex­tre­mis­ten be­strij­den en de vre­de be­wa­ren’ en de twee­de­ling be­strij­den. ‘Ik leg me niet neer bij het Ne­der­land van on­ge­lij­ke kan­sen.’ Hij noemt de groei­en­de ach­ter­stand van kans­ar­me kin­de­ren in het on­der­wijs als voor­beeld. ‘Maar ook de zzp’ers die te­gen el­kaar wor­den op­ge­zet in een ra­ce naar de laag­ste ta­rie­ven, de flex­wer­kers in de draai­mo­len van los­se con­trac­ten en vracht­wa­gen­chauf­feurs die te­gen el­kaar wor­den uit­ge­speeld - de een uit­ge­buit, de an­der weg­ge­con­cur­reerd.’ Te­ge­lij­ker­tijd wil hij streng zijn, bij­voor­beeld te­gen ou­ders die niet ge­noeg mee­wer­ken. ‘Ou­ders die niet wil­len, zul­len we moe­ten dwin­gen hun kin­de­ren be­ter op te voe­den.’ Mo­ge­lijk mel­den zich ko­men­de week nog an­de­re PvdA’ers in de strijd. Dat kan nog tot 24 ok­to­ber. Daar­na mo­gen de PvdA-le­den hun voor­keur uit­spre­ken. Op 9 de­cem­ber moet de win­naar dui­de­lijk zijn.

(Volks­krant.nl)

Lo­de­wijk As­scher bij de be­kend­ma­king dat hij de PvdA bij de ver­kie­zin­gen van vol­gend jaar wil gaan aan­voe­ren.(Fo­to: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.