Tour de Fran­ce in 2017 twee keer door Al­pen

Times of Suriname - - SPORT -

WIELRENNEN - De Tour de Fran­ce trekt in 2017 twee­maal de Al­pen in. Dat werd dins­dag­mid­dag door or­ga­ni­sa­tor ASO be­kend­ge­maakt bij de pre­sen­ta­tie van het par­cours in het Pa­lais des Con­grès in Pa­rijs.

Al eer­der was aan­ge­kon­digd dat de ‘Grand Dé­part’ van de Tour vol­gend jaar in Düs­sel­dorf plaats­vindt met een tijd­rit van 13 ki­lo­me­ter. Daar­na zet­ten de ren­ners via Luik in Bel­gië en Luxem­burg koers rich­ting Frank­rijk. Lim­burg hoop­te het Tour­pe­lo­ton in de pro­vin­cie te ver­wel­ko­men, maar daar bleek dins­dag geen spra­ke van te zijn. De eer­ste se­ri­eu­ze be­klim­ming ligt aan het ein­de van de vijf­de etap­pe waar de fi­nish in de Vo­ge­zen ligt op La Plan­che des Bel­les Fil­les. Op het eind van de eer­ste Tour­week wordt één Al­pen­etap­pe ge­re­den. Op een rust­dag vlie­gen de ren­ners dan naar de Dordog­ne in West-Frank­rijk, waar­na de Py­re­nee­ën wor­den aan­ge­daan.

Daar­na wach­ten op­nieuw de Al­pen. Er zijn in to­taal zes aan­kom­sten berg­op, maar niet op il­lus­te­re ber­gen als Al­pe d’Hu­ez of de Mont Ven­toux. Vol­gens ASO wordt er min­der ge­klom­men dan ge­brui­ke­lijk, maar de be­klim­min­gen zijn over het al­ge­meen wel stei­ler. De ze­ven­tien­de etap­pe is het zwaarst met be­klim­min­gen van de Croix de Fer, Te­le­grap­he en Ga­li­bier. Ook is er een etap­pe met fi­nish op de Col d’Izoard.

In het laat­ste week­end is een tijd­rit van 23 ki­lo­me­ter met start en fi­nish in het Ve­lo­dro­me van Mar­seil­le, na Düs­sel­dorf de twee­de ra­ce te­gen de klok. Ver­vol­gens vlie­gen de ren­ners rich­ting Pa­rijs, voor de tra­di­ti­o­ne­le slot­rit naar de Champs-Ély­s­ées. De 104e Tour de Fran­ce be­gint op 1 ju­li en ein­digt op de 23e van die maand. (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.